Събития

Община Видин напомня, че продължава приема на проектни идеи по „Интегрирано градско развитие“

  11.04.2024 13:00             
Община Видин напомня, че продължава приема на проектни идеи по „Интегрирано градско развитие“

Община Видин в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на програма "Развитие на регионите"  2021-2027 информира всички заинтересовани страни, че продължава приема на проектни идеи по приоритет 1 на програмата за изпълнение на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО).
Допустими за финансиране са дейности в следните групи мерки:
- Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност;
- Енергийна ефективност;
- Устойчива мобилност, включително градска мобилност
- Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност
- Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства
- Образователна инфраструктура
- Здравна инфраструктура
- Социална инфраструктура
- Жилищно настаняване
- Култура, спорт и туризъм
Допустими бенефициенти по процедурата са:
- Държавни органи;
- Областни администрации;
- Общински власти на всички градски и селски общини в съответствие с териториалния обхват на допустимите дейности;
- Представители на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
- Представители на бизнеса (предприятията);
- Научна и академична общност, вкл. училища и висши учебни заведения;
- Сдружения на собственици на сгради в режим на етажна собственост;
- Лечебни заведения, държавна или общинска собственост, само в партньорство съответно с Министерството на здравеопазването (в случай на държавна собственост) или общината (в случай на общинска собственост);
- Културни институти;
- Други организации от публичния сектор.
Общият бюджет за Община Видин е 60 494 913 лева.
Крайният срок за подаване на проектни идеи е 9-ти май до 17.30 часа.
Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: [email protected]
Всяка заинтересована страна има право да поиска разяснения относно изискванията за кандидатстване с проектни идеи и процедурата на подбор, като изпрати съобщение на следния електронен адрес: [email protected]
Разяснения се предоставят от Управляващия орган (УО) на програма "Развитие на регионите"  в срок от 7 работни дни от постъпването на искането за разяснение чрез публикуване на разяснение на сайта на програмата ( www.bgregio.eu ), меню „Изпълнение“, подменю „Процедури, отворени за кандидатстване“ https://bgregio.eu/…/procedures-open-for-application-2021…
Предоставените разяснения от УО на ПРР имат задължителен характер по отношение на подбора, осъществяван от териториалните органи. Заинтересованите страни могат да изпращат искания за разяснения в срок до 14 дни преди изтичане на крайния срок за подаване на проектни идеи. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани и няма да получат отговор.
Указанията за кандидатстване с проектни идеи по приоритет 1 на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 и целия пакет приложими документи към тях, както и Процедурните правила за подбор на проектни идеи са публикувани на официалната страница на ПРР: https://bgregio.eu/…/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1… и на Единния информационен порта – www.eufunds.bg
Пряк път към ПИРО на Община Видин: https://vidin.bg/…/admi…/strategies-plans-programs/program22