Събития

Община Кула представи План за младежта за 2024 година

  22.02.2024 08:00             
Община Кула представи План за младежта за 2024 година

С 11 гласа "за" беше приет Общинския План за младежта за 2024 г. в Община Кула. Становище по доклада представи Христела Александрова- експерт "Хуманитарни дейности" в Общината. Предвид рамката на Националната стратегия за младежта (2021-2030) Националната програма за младежта (2021-2025) и европейските стратегически документи за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, структурата и дефинираните цели в Закона за младежта, Общинският годишен план за младежта 2024 не променя дефинираните цели, направления и логическа рамка. Едновременно с това в Общинският годишен план за младежта 2024 са заложени нови приоритети на младежките политики, които са разработени в Министерство на младежта и спорта и ще бъдат водещи в следващия 10-годишен период. В новата 10-годишна доктрина за младежта до 2030 година стратегически цели са равнопоставеност между формално, неформално и професионално образование, устойчива заетост и младежко предприемачество, ангажираност, участие и овластяване на младите хора, социално благополучие, свободно време и култура. Всичко това е заложено в настоящия план, което ще гарантира приемственост между младежките политики на двете десетилетия. Предвидени са дейности, които чрез регионални и местни специфики последователно ще развиват основните приоритети и визията на Националната стратегия за младежта (2021-2030). Общинският план  на младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво. Това са Общински съвет Кула, Общинската администрация, СУ "Васил Левски", НЧ "Просвета 1882", сдружение "Северозапазване" и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни./ Радио Видин