Бизнес Събития

Обявиха конкурс за поставяне на автомат за напитки и храни - вижте обявата

  02.12.2023 10:00             
Обявиха конкурс за поставяне на автомат за напитки и храни - вижте обявата

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВРАЦА“  ЕООД

 

3000 гр.Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, тел.:  e-mail[email protected], Факс: 092/666117

 

На основание чл.13, ал.4 от Наредбата

за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества (приета с Приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; изм. и доп. с решение №327/19.02.2009г., изм. и доп. с решение №480/13.10.2009г., изм. и доп. с решение №650/04.05.2010г., изм.и доп.с решение № 786/ 29.07.2014г., изм. и доп. решение № 368/25.05.2021 г.)

 

О Б Я В Я В А М:

Провеждането на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на части от следните недвижими имоти, предоставени за управление на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД:

1.Част от недвижим имот, находяща се в коридора във ФО 2-ри етаж на основна триетажна сграда, коридора вляво срещу болнична стая №4 на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1, 5 кв.м., с предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни;

2. Част от недвижим имот, находяща се в ПО 3-ти етаж на основна триетажна сграда, коридора вляво до болнична стая №2 и 3 на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“  ЕООД с местонахождение: гр. Враца, ул. „Генерал Леонов“ № 93, имот публична общинска собственост, която част представлява площ от 1, 5 кв.м., с предназначение: за монтаж и експлоатация на 1 брой вендинг автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни.

Търгът ще се проведе на 27.07.2021 г. от 09.00 ч. съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества (приета с Приета с Решение № 46/21. 02. 2008 година на ОбС Враца; изм. и доп. с решение №327/19.02.2009г., изм. и доп. с решение №480/13.10.2009г., изм. и доп. с решение №650/04.05.2010г., изм.и доп.с решение № 786/ 29.07.2014г., изм. и доп. решение № 368/25.05.2021 г.)

   Ден, място и час на повторното провеждане на търга: при необходимост повторен търг ще се проведе на 15.12.2023 г. от 09:30 ч. в сградата на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД.

Първоначална тръжна цена за всеки един от двата обекта на търга: 75.00 лв. месечен наем.

Право на участие имат юридически и физически лица, упражняващи търговска дейност, представили до 14.00 часа на 14.12.2023 г. в счетоводството на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД представили оферти в запечатани в плик, както следва:

1.  Заявление за участие в търга – по образец;

2. Удостоверение за актуално състояние /оригинал или заверено копие/ или Декларация за ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР;

3.  Документ за закупена тръжна документация;

4. Документ за платен депозит;

5. Удостоверение от Дирекция „Местни данъци и такси” към Община Враца за наличие или липси на задължения по ЗМДТ, издадено в срок не повече от 30 дни преди датата на търга;

6. Декларация за оглед на обекта, предмет на търга;

7. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представя от пълномощник (нотариална заверка не се изисква);

8. Ценова оферта, попълнена и запечатана в малък, непрозрачен плик и поставена в големия плик заедно с останалата документация за участие в търга. Върху пликът се поставя надпис: „Ценова оферта“ и номера на обекта от т.1, за който се кандидатства.

9.Проект на договор, подписан без попълнена наемна цена.

Кандидатите за участие в търга или упълномощени от тях лица следва да носят документи, с които да са легитимират.

        Участниците, които не отговарят на изискванията се отстраняват и не участват в тръжната надпревара.

Срокът за отдаване на обекта под наем е 3 /три години/.

Депозитната вноска за участие в търга е в размер на първоначалната тръжна цена – 75.00 лв. за всеки един от обектите, за който се кандидатства.

Стойността на тръжната документация е 30,00 лева.

Депозитната вноска и стойността за тръжната документация се внасят в счетоводството на „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД до 14.00 часа на 14.12.2023 г.

Оглед на имота се извършва всеки делничен ден от 8.00 ч. до 14.00 ч. при предварителна заявка за допуск.

За допълнителна информация, оглед и справки на тел.: 092/666117

 

Д-р Костадин Шахов,

 

УПРАВИТЕЛ „СБАЛПФЗ – Враца“  ЕООД,