Събития

Канят на участие във форум на МИГ Борован–Враца–Вършец

  29.11.2023 16:00             
Канят на участие във форум на МИГ Борован–Враца–Вършец

Екипът за изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца – Вършец", финансиран по Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610- 0004-C02/15.03.2023 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, има удоволствието да Ви покани да участвате форум за консултиране и обществено обсъждане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец за програмен период 2023-2027 г.