Събития

Последно заседание на Общинския съвет в Мездра

  27.09.2023 14:00             
Последно заседание на Общинския съвет в Мездра

Общинският съвет в Мездра ще проведе своето последно заседание от настоящия мандат на 28 септември /четвъртък/ от 16 часа при Проект за дневен ред от 17 точки.
В началото на заседанието общинските съветници ще изберат временно изпълняващи длъжностите „Кмет на община” и „Кметове на кметства”, на мястото на всички, които заедно с Иван Аспарухов, се кандидатират за нов мандат. Ще бъде приета и Средносрочна бюджетна прогноза на Община Мездра за периода 2024-2026 година и ще бъде утвърдено кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна помощ /безлихвен заем/ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за изграждане на клетки от обект „Регионално депо за неопасни материали за общините Враца и Мездра”.
След това ще бъдат утвърдени кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд Мездра и изключения от минималния брой от ученици в самостоятелни и слети паралелки за новата учебна година. Ще бъде гласувано съгласие за две нови социални услуги - Дневен център за подпомагане на деца с увреждания и техните родители и Център за обществена подкрепа.
В края на заседанието общинските съветници ще разгледат редовните рутинни въпроси за промяна на собствености, разпореждане с имоти, също така молба от секретаря на новосформираното читалище в село Крета и жалба от жители на Долна Кремена.