Събития

Община Козлодуй обявява подбор за 1 работно място за...

  23.09.2023 07:00             
Община Козлодуй обявява подбор за 1 работно място за...

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на Договор № BGLD-2.003-0012-C01 на проект №: BGLD-2.003-0012 „Играем, учим се и заедно растем“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.


ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

ОБЯВЯВА подбор за 1 работно място за длъжност  „Учител, изобразително и/или приложно изкуство в занимания по интереси” 

1. Място на работа: Община Козлодуй
Работно време: Часовата ангажираност е 24 часа месечно;

 

2. Организация на работа:
2.1. Длъжностите се разкриват към Община Козлодуй.
2.2. Учителят в занимания по интереси  се назначава  на трудов  договор  по чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда за срок до 30.04.2024 г.

 

3. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
3.1 Образователна степен :
•    Висше образование – степен „Бакалавър”, Професионално  направление „Педагогика” специалност „Предучилищна педагогика и/или начална  педагогика”, „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“;

3.2. Професионален опит –  наличие на професионален опит се счита за предимство.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:
4.1. Писмено заявление за участие по образец;
4.2. Автобиография /СV/;
4.3. Копие от документ за завършено висше образование;
4.4. Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни, за нуждите на проекта.

Образците на документите са достъпни и на интернет страницата на Община Козлодуй – www.kozloduy.bg в секция „Актуално“, подсекция „Обяви и съобщения“.

 

5. Ред за провеждане на подбора:
5.1. Подбор по документи.
5.2. Събеседване с одобрените по документи кандидати. 
До участие в събеседването се допускат кандидати, които са представили всички необходими документи в срок и представените документи удостоверяват изпълнението на изискванията.
 

Подаване на документи:
В срок от 18.09.2023 г. до 17.00 ч. на 06.10.2023 г. (включително), кандидатите могат да подават Заявление до кмета на общината по утвърден образец с приложените към него документи на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Община Козлодуй – Център за административно обслужване.

 

Документите могат да се изпращат и по електронна поща на имейл: [email protected], по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в обявлението, няма да бъдат допуснати до участие в подбора. 

 

Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Козлодуй, бл. СМК, ет. 1, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на телефонии 0973/85 846; 0878314280.

         

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА                                              
Кмет на община Козлодуй