Бизнес Събития

Продават имоти в Берковица на търг - вижте обявата

  22.09.2023 11:00             
Продават имоти в Берковица на търг - вижте обявата

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решения №№ 1540, 1541, 1542, 1543 от Протокол № 74/24.08.2023 г. на Общински съвет-Берковица и Решение № 1436 от Протокол № 70/26.05.2023 г. на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-645/14.09.2023 г. на Кмета на община Берковица

 

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.509.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.03.2011 г., Адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. „Беговица“ ул. „Кирил и Методий, Площ: 111 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана;  Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м); Предишен идентификатор: няма;  Номер по предходен план: квартал: 16; Съседи: 03928.20.62, 03928.509.99 ведно със

Сграда с идентификатор 03928.509.222.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 26.07.2021 г. Сградата е разположена  в поземлен имот с идентификатор 03928.509.222; Застроена площ: 111 кв.м.; Брой етажи: 1; Брой самостоятелни обекти в сграда: няма данни; Предназначение: Сграда за търговия;  Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: няма, с начална тръжна цена в размер на 15560,00 лв. (петнадесет хиляди петстотин и шестдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.179 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Лале“, площ 243 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2637, квартал: 14а, Съседи: 03928.515.148, 03928.515.180, 03928.515.185, 03928.515.443, с начална тръжна цена в размер на 3120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.516.111 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имот: гр. Берковица, кв. Раковица, ул. “Магура“№ 4, площ 1290 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), Предишен идентификатор: 03928.15.20, Номер по предходен план: квартал: 37, парцел: II, Съседи: 03928.516.112, 03928.516.141, 03928.516.110, 03928.516.142, с начална тръжна цена в размер на 16570,00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.213.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.01.2022 г., Адрес на поземления имот: град Берковица, местност „КАМЕННИЯ МОСТ“, Площ: 303 кв.м. , Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нелесопригодна площ – дървесна растителност, храсти, Категория на земята: 0, Предишен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 03928.213.91, Съседи: 03928.213.226, 03928.213.236, 03928.24.49, с начална тръжна цена в размер на 1440,00 лв. (хиляда четиристотин и четиридесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Урегулиран поземлен имот IХ, планов №  182, квартал 21 по плана на село Ягодово, община Берковица, област Монтана, ул. Александър Стамболийски № 9, площ: около 360 кв.м., Улична и дворищна регулация е утвърдена със Заповед № 875/27.04.1963 г., при съседи: УПИ Х, УПИ VII, УПИ VIII, улица, с начална тръжна цена в размер на 3100,00 лв. (три хиляди и сто лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

2. Публичният търг ще се проведе на 28.09.2023 г. в заседателната зала, ет. 1 в сградата на Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:

  • За обект 1.1. от 09:00 часа;
  • За обект 1.2. от 09:15 часа;
  • За обект 1.3. от 09:30 часа;
  • За обект 1.4. от 09:45 часа;
  • За обект 1.5. от 10:00 часа.

 

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

 

4. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1540 за ПИ 03928.515.179-3120,00 лв., Решение № 1541 за ПИ 03928.516.111-16570,00 лв., Решение № 1542 за ПИ 03928.509.222 и сграда-15560,00 лв., Решение № 1543 за ПИ 03928.213.91-1440,00 лв. от Протокол № 74/24.08.2023 г. на ОбС-Берковица, Решение № 1436 за УПИ IX, кв. 21 с. Ягодов -3100,00 лв. от Протокол № 70/26.05.2023 г. на ОбС-Берковица.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

  • За обект 1.1. – 1556,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.2. – 312,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.3. – 1657,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.4. – 144,00 лв. без ДДС;
  • За обект 1.5. – 310,00 лв. без ДДС.

6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация - Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица, BIC код на банката: UNCRBGSF; IBAN: BG13UNCR70003301006351 или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

7. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот - обект на търга тръжни книжа в размер на  112,80 лв. (сто и дванадесет лева и осемдесет стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица /ЦАО/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.09.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

8. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦАО) при Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 23.08.2023 г.

9. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://www.berkovitsa.bg/.

10. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на  05.10.2023 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 04.10.2023 г.. Общинска администрация - Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

ДИМИТРАНКА КАМЕНОВА /П/

Кмет на община Берковица