Събития

Община Борован стартира изпълнение на нов инфраструктурен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован

  19.09.2023 13:00             
Община Борован стартира изпълнение на нов инфраструктурен проект за реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован

На 14.09.2023г. Кметът  на Община Борован – инж. Десислава Тодорова подписа Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0055-C01 с Държавен фонд „Земеделие" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. – Приоритет 6 : „Насърчаване на социалното приобщаване , намаляването на бедността и икономическото развитие на селските райони", Област с поставен акцент 6Б: „Стимулиране на местното развитие на селските райони" по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" BG06RDNP001-7.017.
По проекта се предвижда да се извърши реконструкция и рехабилитация на : ул. „Тошка Петрова" в с. Борован; ул. „Трапезица" и ул. „Русалка" в с. Добролево и ул. „Цветко Згориградски" в с. Малорад.
С новия проект Общината продължава да създава оптимална жизнена среда за населението, подобрявайки инфраструктурата в населените места по ПСРС -2014-2020г.