Бизнес Събития

Търсят наемател на прасище за 10 години - вижте обявата

  09.09.2023 11:00             
Търсят наемател на прасище за 10 години - вижте обявата

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона  за общинската собственост, във връзка чл. 16, чл. 91, т. 1, чл. 92, т.1 и чл. 95 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, приета с Решение № 120 от Общински съвет Криводол, взето на 21.11.2008 г. по Протокол № 15, в сила от 01.01.2009 г., и във връзка с Решение № 501 по Протокол № 54 от 31.07.2023 г. на Общински съвет Криводол,

 

НАРЕЖДАМ:

І. Откривам процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот представляващ - пасище за срок от 10 (десет) стопански години, на следния имот – публична общинска собственост:

- Имот с идентификатор 39846.830.294 със стар идентификатор 000294 -  пасище, целия с площ 147,898 дка, находящ се в землището на гр. Криводол, обл. Враца, местност „Край село“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-203/25.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който имот има съставен Акт за публична общинска собственост № 2110/29.07.2020 г., вписан в Агенция по вписванията Враца с Дв.вх.рег. № 3842/20.08.2020 г., Акт 105, т. 10, Вх.р. 3873.

- Утвърждавам начална тръжна цена на дка площ пасища, мери – 10 лв./дка или 1478,98 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и осем лв и деветдесет и осем ст.) без ДДС, съгласно Тарифата на Община Криводол за определяне началния размер на земеделски земи при отдаване под наем по Приложение № 3 към Раздел III, от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Криводол /последно изменена с решение № 359/2018 г. на Административен съд Враца/.

            ІІ. Публичният търг с явно наддаване за имота по т. I да се проведе на 26.09.2023 г., от 9:30 часа.

            ІІІ. В случай, че документи за участие в публичния търг са подадени от повече кандидати, а на търга се яви само един кандидат, търгът се отлага с два часа, т.е. за 11:30 часа на 26.09.2023 г. и ако в този срок не се яви друг кандидат, явилият се кандидат се обявява за спечелил търга по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Когато документи за участие в търга са подадени само от един кандидат и същият се яви на първа дата, той се обявява за спечелил търга по предложена от него цена, която не може да бъде по-ниска от обявената начална тръжна цена.

В случай, че за търга не се яви кандидат, търгът се обявява за непроведен, за което се съставя протокол.

ІV. Определям място на провеждане на търга по т. ІІ от тази заповед - заседателната зала в сградата на Община Криводол. 

            V. Определям депозит за участие 10 % от началната тръжна цена за имота по тази заповед, в размер на 147,90 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в процедурата да се внася под формата на парична сума на касата на Община Криводол или по следната набирателна сметка на Община Криводол IBAN-BG51SOMB91303344127401, BIC-SOMBBGSF при „Общинска банка” АД в срок до 25.09.2023 г.

            VІ. Определям срок за приемане на заявления за участие в публичния търг с явно наддаване по тази заповед – до 17:00 часа на 25.09.2023 г. Заявленията и придружаващите ги документи за участие в публичния търг с явно наддаване следва да се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани  (ЦИАОГ) в сградата на Община Криводол на адрес: гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13 в запечатан непрозрачен плик, върху който следва да е посочено името на участника и цялостно наименование на обекта на търга. Допълнения или изменения на подадените предложения не се допускат след представянето им.

            VІІ. На основание чл. 95, ал. 2 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество утвърждавам тръжната документация, представляваща неразделна част от настоящата заповед и определям цена от 50.00 лв. за закупуването ѝ. Тръжната документация да се закупува от ЦИАОГ на Община Криводол.

            VІІІ. Огледите на имота по т. І от тази заповед могат да се извършват свободно лично от заинтересованите лица всеки ден от обявяване на търга до 25.09.2023 г. включително, като в рамките на работното време на Общинска администрация Криводол (от 08:00 часа до 17:00 часа) през работните дни в този период, при заявено желание от лице, закупило документация за участие в търга по тази заповед, на същото се осигурява представител на Община Криводол, който да покаже съответния имот, за което се съставя протокол.

 

            За контакти: Община Криводол, гр. Криводол, ул. „Освобождение” 13, телефон тел. 0879516531