Бизнес Събития

Искате да управлявате транспортна фирма? Вижте тази обява

  06.09.2023 09:00             
Искате да управлявате транспортна фирма? Вижте тази обява

21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества и въз основа на прието Решение №689 от Протокол №50 от 31.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА

1. Открива процедура по провеждане на публичен подбор за избор на Управител и възлагане управлението на „Mездра-Aвтотранспорт-2003” ЕООД за срок от 3 години от датата на сключване на договора за управление, съгласно приетите публично оповестени правила с Решение №689 от Протокол №50 от 31.08.2023 г. на Общински съвет (ОбС) - Мездра при следните условия:

1.1. Минимални изисквания към кандидатите:

• да са пълнолетни дееспособни физически лица, за които не важат забраните по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества;

• кандидатите за заемане на длъжността следва да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

• да имат най-малко пет години професионален опит, като опитът на подобна позиция е преимущество;

• да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

• да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност и материално-отчетническа длъжност;

• да притежават управленски опит минимум 3 години;

• да имат добра репутация и почтеност, съгласно изискванията на Закона за публичните предприятия, които се предполагат до установяване на противното.

* Кандидатите трябва да отговорят едновременно на всички посочени минимални изисквания.

1.2. Необходими документи:

1.2.1. Заявление за участие в конкурса, адресирано до ОбС - Мездра - свободен текст;

1.2.2. Автобиография - европейски формат;

1.2.3. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия от документи за придобито образование, квалификация и специалност;

1.2.4. Собственоръчно заварени четливи ксерокопия от документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;

1.2.5. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите;

1.2.6. Декларация за обстоятелствата по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на  търговските дружества с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията да извършва проверки по декларираните обстоятелства (Приложение №1, съгласно утвърден образец с Решение на ОбС - Мездра);

1.2.7. Декларация за запознаване с информация по обработване на лични данни на кандидатите, ведно с документ за самоличност - в собственоръчно заверено четливо ксерокопие (за справка) (Приложение №2, съгласно утвърден образец с Решение на ОбС - Мездра);

1.2.8. Декларация за запознаване с условията за провеждане на конкурс за управител на търговското дружество, определени в настоящето решение, Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества, и с възможността Конкурсната комисия, определена за организирането и провеждане на конкурса, да извърши проверки по декларираните от кандидатите обстоятелства (Приложение №3, съгласно утвърден образец с Решение на ОбС - Мездра);

1.2.9. Медицинско свидетелство за работа със заверка от Център за психично здраве - Враца;

1.2.10. Бизнес програма за развитието и дейността на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД за тригодишен период с обем до 30 (тридесет) машинописни страници.

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи.

1.3. Определя следната тема за събеседването:

1.3.1. Бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество, представена от кандидата, включваща цялостната визия на кандидата за развитието и управлението на дружеството в следващия 3-годишен период, място и роля на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД в предоставянето на транспортни услуги в региона, повишаване качеството на транспортното обслужване, финансова политика, бъдещо развитие;

1.3.2. Нормативната уредба в областта на транспорта, органи на управление в дружеството, нормативна база за функционирането му;

1.3.3. Приоритети и виждания за финансовата политика на дружеството;

1.3.4. Проверка на комуникативни, управленски и организационни способности;

1.3.4. Проверка на способност за обективна преценка.

*„Бизнес програма“ е документ по смисъла на §1, т. 1 от Закона за публичните предприятия за планиране на дейността на публичното предприятие за период най-малко три години, съдържащ и ключови показатели за изпълнение на заложените финансови и нефинансови цели.

1.4. Място и условия за подаване на документите:

1.4.1. Деловодството на ОбС - Мездра, находящо се на ул. „Христо Ботев” №27, ет. 4 (сграда на Общинската администрация);

1.4.2. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно в собственоръчно запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано името на кандидата и дружеството, за което кандидатства;

1.4.3. За участие в конкурса се подава:

• Плик №1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

• Плик №2, съдържащ писмената разработка, върху който е изписано: „Бизнес програма за развитието и дейността на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД за тригодишен период и името на кандидата“;

• Плик №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик.

1.4.4. Документите се подават всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.;

1.4.5. Подаването на документите се завежда в специален регистър по реда на постъпването им, за което се издава документ, в което се посочва името на кандидата, името на подателя, датата и часът на приемането на документите и длъжността, за която кандидатства.

1.5. Срок за подаване на документите - 30-дневен срок след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Дата на обявяване на конкурса: 01.09.2023 г.

Краен срок за подаване на документите: 16.30 ч. на 02.10.2023 г., вкл.

1.6. Етапи за провеждане на публичния подбор:

1.6.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания. Комисията уведомява допуснатите и недопуснатите кандидати за взетото решение и за провеждане на следващия етап. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в решението на ОбС - Мездра или същите са с невярно съдържание. Комисията има право да извършва проверки на истинността на декларираните обстоятелства или представените документи;

1.6.2. Отваряне и оценяване на представената от кандидата Бизнес програма за развитието и дейността на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД за тригодишен период. До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на писмената разработка не по-ниска от Мн. добър 4.50, при следните критерии;

• Ясна бизнес стратегия - оценява се доколко бизнес стратегията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите;

• Съответствие на проекта с нормативната уредба;

• Съответствие на формулираните цели и задачи с вида на транспортното дружество и предмета на дейност;

• Съответствие на разработения проект с обективното състояние на търговското дружество.

• Логическа структура на разработката;

• Степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

* „Бизнес програма“ е документ по смисъла на §1, т. 1 от Закона за публичните предприятия за планиране на дейността на публичното предприятие за период най-малко три години, съдържащ и ключови показатели за изпълнение на заложените финансови и нефинансови цели.

1.6.3. Събеседване с допуснатите кандидати.

1.7. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация - Мездра, ет. 4, Малка заседателна зала, с начало 10.00 ч. в първия работен ден след деня на изтичане срока за подаване на документите, съгласно т. 1.5., като може да продължи на следващия работен ден.

1.8. ОбС - Мездра предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в еднодневен срок от отправеното писмено искане, придружено с декларация, свободен текст от кандидата, че информацията му е нужна за целите на обявения с настоящето решение конкурс, както и с текст, че получените данни няма да бъдат използвани за други цели. Искането и приложенията към него, както и получаването на документите ще се извършва в деловодството на ОбС - Мездра, ет. 4.

1.9. Допускане до отделните етапи на конкурса:

До отделните етапи на конкурса кандидатите се допускат съгласно условията на т. 1.6. от настоящото Решение.

1.10. Оценяването по т. 1.6 се извършва по шестобална система:

Всеки от членове на комисията дава оценка по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №1. Общата оценката по разработката на конкурса и проведеното събеседване, като попълва Оценъчна карта №2, се формира като средно аритметично от оценките на всеки един от членовете на комисията и се попълват от председателя на комисията в Оценъчна карта №2. Крайната оценка за участника се формира като средно аритметично от оценките на комисията по разработката на конкурса и проведеното събеседване. Въз основа на крайната оценка се извършва класиране на кандидатите. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване не по-ниска от Мн. добър 4.50.

1.11. Резултати от конкурса:

2.11.1. Комисията класира участниците в конкурса и уведомява за резултатите ОбС - Мездра;

2.11.2. ОбС - Мездра с Решение определя класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса за възлагане на управление на „Мездра-Автотранспорт-2003” ЕООД, с който да се сключи договор за управление;

2.11.3. В случай че няма кандидат, чиято крайна оценка е над Мн. добър 4.50, ОбС - Мездра прекратява конкурса.

 

 

Пълният текст на обявата ще намерите в новия брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада. Излиза по изключение в петък.