Бизнес Събития

Голяма ОБЯВА на Община Враца - дават под наем имоти

  24.08.2023 08:00             
Голяма ОБЯВА на Община Враца - дават под наем имоти

З А П О В Е Д

№ 1345/22.08.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал.1 и ал.2, чл.69-79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество и в изпълнение на Решение  № 993 по Протокол № 65/25.07.2023 г. на Общински съвет – Враца,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи паркоместа, съгласно Схеми на Гл. архитект на Община Враца, описани в Таблица 1, както следва:

Обект

Местонахождение

Площ /кв.м./

Първоначален месечен наем

в лева                    с вкл. ДДС

1.

Терен – обособени шест броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1019.124 по КККР на гр.Враца

гр. Враца

ул. „Софроний Врачански“ Схема 1 на Гл. архитект

(паркомясто № 1,2,3,4,5,6)

68,00

180,00

2.

Терен – обособени три броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1019.124 по КККР на гр.Враца

гр. Враца,

ул. „Лукашов“ №8

Схема 2 на Гл. архитект (паркомясто № 1,2,3)

45,00

90,00

3.

Терен – обособени три броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1017.219 по КККР на гр.Враца

гр. Враца,

ул. „Алеко Константинов“

Схема 3 на Гл. архитект (паркомясто № 1,2,3)

48,75

87,00

4.

Терен – обособени два броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1017.219 по КККР на гр.Враца

гр. Враца,

ул. „Алеко Константинов“

Схема 3 на Гл. архитект (паркомясто № 4,5)

32,50

58,00

5.

Терен – обособени пет броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1014.1 по КККР на гр.Враца

гр. Враца,

ул. „Христо Ботев“

Схема 4 на Гл. архитект (паркомясто № 1,2,3,4,5)

81,25

145,00

6.

Терен – обособени три броя паркоместа, част от поземлен имот 12259.1014.1 по КККР на гр.Враца

гр. Враца,

ул. „Христо Ботев“

Схема 4 на Гл. архитект (паркомясто № 6, 7, 8)

48,75

87,00

                                                                                                                                  Таблица 1

 

1. Определям начална конкурсна месечна наемна цена на имотите, посочената в         Таблица 1, одобрена, съгласно Решение № 993 по Протокол № 65/25.07.2023 г. на Общински съвет - Враца.

2. Имотите се отдават под наем за срок от 10 години.

 

II. Определям следните изисквания към кандидатите: Право на участие имат само юридически лица.

 

III. Определям следните критерии за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

 

Класирането да се извърши на база следните критерии:

 

Комплексната оценка КО (100 точки) =К1+К2, където:

К1 е коефициент за предлагана месечна наемна цена 30 % от КО

К2 е Програма за инвестиции и експлоатация – 70 % от КО

 

Коефициентите за отделните кандидати се изчислява по следните формули:

К1 се определя по формулата:

К1 = Цк/Цмах х 30%,   където: 

Цк – предложената  месечна наемна цена от съответния кандидат;

Цмах – предложената най-висока месечна наемна цена.

 

К2 се определя по формулата

К2= (А+Б+С) х 70%, където:

А - предлагана инвестиционна програма за облагородяване и експлоатация на прилежащи на паркоместата общински площи, с тежест 50 % от К2;

Б - предлагана програма за видеонаблюдение и WiFi свързаност на прилежащи на паркоместата общински площи, с тежест 30 % от К2;

С -  предоставяне безплатно на паркоместа за мероприятия на Общината, с тежест 20% от К2.

 

„А“ се изчислява по следната формула

А = Ик/Имах. х 50%, където: 

„Ик“ - присъдени точки на кандидата;

„Имах“ - максимално присъдени точки.

Комисията присъжда на кандидата от 1 до 50 т.

 

„Б“ се изчислява по следната формула

Б=Вк/Вмах. х 30%, където:

„Вк“ – присъдени точки на кандидата;

„Вмах“ – максимално присъдени точки.

Комисията присъжда на кандидата от 1 до 30 т.

 

„С“ се изчислява по следната формула

С=Пк/Пмах. х 20%, където:

„Пк“ - присъдени точки на кандидата;

„Пмах“ – максимално присъдени точки.

Комисията присъжда на кандидата от 1 до 20 т.

 

На първо място да бъде класиран кандидатът,  получил най-висока комплексна оценка – КО.

 

 

IV. Определям депозитна вноска за участие в конкурсната процедура в размер на               1000.00 лв. (хиляда лева), вносима по сметка на Община Враца в Първа инвестиционна банка АД, клон Враца, BIC FINVBGSF, „Депозити и гаранции“ BG49FINV91503317551728.

 

 

V. Утвърждавам конкурсна документация, както следва:

1. Заявление за участие в конкурса – образец;

2. Обща Декларация - образец;

3. Декларация за оглед на имот - образец;

4. Оферта с предложен размер на наемна цена и размер на предвидените инвестиции-образец;

5. Проект на договор за наем;

6. Правила за провеждане на конкурса.

 

VI. Право на участие в конкурса имат единствено субектите, отговарящи на изискванията, описани в т. II от настоящата заповед, които са представили до 17:00 ч. на 18.09.2022 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в непрозрачен плик, документи, както следва:

  1. Заявление за участие в конкурса- по образец;
  2. Обща декларация - по образец;
  3. Декларация за оглед на имот - по образец;
  4. Проект на договор попълнен без наемна цена и размер на инвестициите, и подписан от участника, че е запознат и е съгласен с клаузите на същия;
  5. Правила за провеждане на конкурса, подписани от участника;
  6. Документ за закупена конкурсна документация - оригинал;
  7. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  8. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато кандидатът се представлява от пълномощник – заверено копие „вярно с оригинала“;
  9. Оферта с предложен размер на наемна цена и размер на предвидените инвестиции- по образец;
  10. Други относими към предложенията документи.

 

Важно!!! Върху запечатания плик задължително се отбелязват наименованието на обекта на конкурса  и точното наименованието и адресът на участника.

Участник, чийто плик не отговаря на горното изискване, се отстранява от конкурса, а пликът не се отваря.

Преди датата на провеждане на конкурса, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения към Община Враца и Държавата.

 

VII. Стойността на конкурсната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването ѝ.

 

VIII. Конкурсните предложения да се разгледат на 19.09.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Враца /Конферентна зала, етаж 3/.

1. Конкурсът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, чл. 69, чл. 70 - чл. 79 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество.

2. Оглед на имотите може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена конкурсна документация и депозит за участие, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 16:00 ч. на 18.09.2023 г.

 

IX. Назначавам комисия, която да разгледа, оцени и класира конкурсните предложения, в следния състав:

 

2. Определям четиринадесетдневен срок за работа на назначена от мен комисия за провеждането на конкурсната процедура. В този срок комисията да ми представи мотивиран доклад за утвърждаване.

 

X. Въз основа на резултатите от конкурса, ще издам заповед за класиране и определяне на спечелилия участник или за прекратяване на конкурса. Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на утвърждаване на доклада и се обявява на официалната интернет страницата на общината, както и в сградата на общинска администрация, на място достъпно за всички заинтересовани лица.

 

XI. Договор със спечелилия конкурса участник ще се сключи в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на наемател.

 

XII. Съобщение за провеждане на конкурса да се обяви в един местен ежедневник, на официалната интернет страница на Община Враца, както и в сградата на общинска администрация, на място достъпно за всички заинтересовани лица.

           

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА