Бизнес Събития

На търг отдават павилиони за търговска дейност във Враца

  03.08.2023 08:00             
На търг отдават павилиони за търговска дейност във Враца

В изпълнение на Заповед № 1237/27.07.2023 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А :

 

            Провеждане на първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински павилиони:

 

№ по ред

Павилион

Местонахождение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

1.

Павилион № 3

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

2.

Павилион № 8

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

3

Павилион № 11

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

4.

Павилион № 14

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

5.

Павилион № 16

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

6.

Павилион № 17

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

7.

Павилион № 18

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

8.

Павилион № 19

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

9.

Павилион № 22

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

8.40

33.60

10.

Павилион № 25

Пазарна площадка ул. „Васил Кънчов”

12.00

48.00

11.

Павилион № 3

Пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”

6.00

24.00

12.

Павилион № 6

Пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”

25.00

100.00

13.

Павилион № 22, 23

Пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”

50.00

200.00

14.

Санитарно помещение

Пазарна площадка ул. „Ген. Леонов”

12.00

45.00

15.

Павилион № 8

Пазарна площадка ж. к. „Дъбника”

11.00

38.50

16.

Павилион № 9

Пазарна площадка „Болницата”

9.00

36.00

 

 

 1. Търгът ще се проведе на 07.09.2023 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.
 2. Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 1. Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 05.09.2023 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
 • Заявление за участие в търга - по образец;
 • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 • Декларация по образец;
 • Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
 • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
 • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
 • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
 • Оферта - попълнена и запечатана в малкия плик;
 • Документ за банкова сметка.
 1. Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.
 2. Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.
 3. Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 300, 00 /триста/ лв.
 4. Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 /тридесет/ лв., с включен ДДС.
 5. Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.
 1. Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 05.09.2023 г.
 2. Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

Пълният текст на обявата ще намерите в новия брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.