Събития

В Кула приемат заявления за еднократна помощ за ученици

  22.06.2023 13:00             
В Кула приемат заявления за еднократна помощ за ученици

Стартира приемът на заявления за еднократна помощ за ученици от 300 лева за началото на новата учебна година, съобщават от Дирекция "Социално подпомагане"- Кула. Помощта се изплаща на два транша. Първата половина от 150 лв. се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а втората част от 150 лв.- в началото на втория учебен срок, но само ако детето продължава да посещава училище. За да се получи еднократна помощ за ученици, е необходимо въз основа на заявление- декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес:

- децата да са записани за първи, втори, трети и четвърти клас в първи или осми клас на държавно или общинско училище;

- да живеят постоянно в страната;

- да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки, и в приемни семейства, както и на настойници или попечители. Кандидатстването за помощта продължава до 15 октомври. 

Важно е да се отбележи, че при определени условия, отпуснатите еднократни помощи подлежат на възстановяване, когато:

- детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

- ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Миналата година бяха одобрени семействата на 25 първокласници и 28 осмокласници за еднократна помощ от 300 лева за началото на новата учебна година, като за първи клас, в община Кула бяха одобрени 20 първокласници, в община Бойница няма и в община Грамада одобрените са 5.