Бизнес Събития

Търсят наематели за общински имоти във Враца

  08.06.2023 11:30             
Търсят наематели за общински имоти във Враца

В изпълнение на Заповед № 902/06.06.2023 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А:

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ

 /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

Депозит

/лева/

1.

терен №3 З

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за санитарен магазин

20.00

65.00

650.00

2.

терен №2 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

20.00

55.00

550.00

3.

терен №6 И

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

40.00

110.00

1100.00

4.

терен №8 З

гр. Враца,              бул. „Втори юни“ /Болницата/

за ветеринарна аптека

20.00

55.00

550.00

5.

терен №9 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за копирен център

20.00

65.00

650.00

6.

терен №10 Е

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

4.00

11.00

110.00

7.

терен №12 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

20.00

55.00

550.00

8.

терен №13 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

 

за търговия

20.00

55.00

550.00

9.

терен №16 Е

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

4.00

11.00

110.00

10.

терен №17 В

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за продажба на вестници

3.20

76.80

100.00

11.

терен №19 Ж

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

10.00

27.50

300.00

12.

терен №24 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

20.00

55.00

550.00

13.

терен №25 А

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

20.00

55.00

550.00

14.

терен №28 Б

гр. Враца,               бул. „Втори юни“ /Болницата/

за търговия

14.00

38.50

400.00

 1. Търгът ще се проведе на 28.06.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Враца.
 2. Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до      чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 3. Право на участие в търга имат всички юридически лица и лица, упражняващи свободни професии, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, представили до 16:00 ч. на 27.06.2023 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
 4. Заявление за участие в търга - по образец;
 5. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
 6. Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);
 7. Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;
 8. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 9. Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
 10. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;
 11. Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
 12. Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 /пет/ години.
 13. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.
 1. Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.
 2. Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16:00 ч. на 27.06.2023 г.

Пълният текст на обявата ще намерите в новия брой на "Конкурент"