Бизнес Събития

Отдават на търг земеделски земи, собственост на Община Чипровци

  01.06.2023 09:00             
Отдават на търг земеделски земи, собственост на Община Чипровци

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А

 

            На основание чл.51, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с изпълнение  на Решениe с № 597/17.05.2023 г. на Общински съвет Чипровци и Заповед №191 от 26.05.2023 г. на Кмета на Община Чипровци, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, землищата  на гр. Чипровци, с. Митровци, с. Железна, с. Челюстница, с. Превала, с. Горна Лука, с. Горна Ковачица, с. Железна и с. Мартиново.

 

           Публичният търг ще се проведе на 20.06.2023 г. от 10.30 часа, в малката заседателна зала на община Чипровци.

 

  • Срок за отдаване на земеделските земи – една стопанска година от   01.10.2023 г. до 30.09.2024 г.
  •  Вид на търга – публичен с явно наддаване
  •  Първоначална тръжна  цена 8.00 лв. (осем лева) за 1/един/ декар  за 1 /една/ стопанска година.
  • Стъпка на наддаване – 10% от първоначалната тръжна наемна цена на съответния имот в размер на 0.80 лв.
  • Депозит за участие в търга – в размер на 8.00 лв. (осем лева)  за  всеки имот по отделно, за който участва съответния кандидат, внесен по банковата сметка или в касата на общината до крайния срок за подаване на документи за участие в търга. 
  • Цената на тръжната документация е в размер на 30 лева, платима в брой в касата на общината
  • Срок за закупуване на тръжните документи: до 15.30 часа на 19.06.2023 г.
  • Срок за подаване на предложения за участие в търга: 16.00 часа на 19.06.2023 г. в деловодството на първия етаж на общината /стая №103/.
  • Оглед на земеделските земи – всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, но не по-късно от деня предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация.
  • Начин на плащане – депозитът за участие се заплаща по банкова сметка  IBAN:BG88STSA93003300700829 BIG STSABGSF  БДСК- Монтана или в касата на община Чипровци.  При сключване на договор за наем, /в срок от 7/седем/ дни, от влизане в сила на заповедта за класиране на участниците в търга/, наемателят представя документ за внесената наемна цена за имотите, предмет на договора за стопанската 2023-2024 година по банков път, банкова сметка: БДСК клон Монтана IBAN: BG 85 STSA 9300 84 0005 5000, BIC: STSABGSF, приходна, вид плащане: 444200, или на касата на община Чипровци.

Пълният текст на обявата ще намерите в новия брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада от 27 години!