Бизнес Събития

Община Монтана обяви публични търгове за свои имоти

  26.05.2023 08:00             
Община Монтана обяви публични търгове за свои имоти

На основание чл. 69  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с

общинско имущество, във връзка със заповед №1289/22.05.2023 г.

О  Б  Я  В  Я  В  А

  1. Публични търгове с явно наддаване на 13.06.2023 г. и повторни търгове на 20.06.2023 г. при същите условия, за отдаване под наем на недвижими имоти част от частна общинска собственост във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията, подробно описан в таблицата

 

 

Наименование и описание на обекта на търга

 

 

Срок на договора за наем

 

 

Час на търга

Начална тръжна цена,  месечен наем без ДДС (лв.)

Депозит  (лв.)

Цена тръжни книжа

(лв.)

1.                                                                                                                                                                         

Терен с павилион №8 с площ 8.00 кв. м за обществено обслужване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.7.519, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

 

5(пет)

години

9.30

50.00

150.00

30.00

2.

Терен с павилион №11  с площ 28.00 кв. м за обществено обслужване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.7.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

 

5 (пет) години

9.45

280.00

840.00

30.00

3.

Терен №16 с площ 6 кв. м за поставяне на павилион за обществено обслужване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.7.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

 

5 (пет)

години

10.00

50.00

150.00

30.00

4.

Терен №6 с  площ 15.00 кв. м за поставяне на павилион за обществено обслужване, находящ се в поземлен имот с идентификатор 48489.7.519, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

 

5 (десет)

години

10.15

75.00

225.00

30.00

 

  1. Публичен търг с явно наддаване на 13.06.2023 г. в 10.30 часа и повторен на 20.06.2023 г. при същите условия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние на основание чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за срок 1 стопанска година – 2022/2023 г. в землището на с. Габровница, община Монтана, общо 2 (два)  броя земеделски имоти  - публична общинска собственост, подробно описани в Таблица 2:

Имот с идентификатор

Местност

НТП

Кат.

Площ, (дка)

начална тръжна цена, год. наем (лв.)

Депозит за участие в търга (лв.)

Цена на тръжни книжа

(лв.)

1

14108.16.110

„Дълга поляна“

пасище

VI

64.811

324.06

81.02

30.00

2

14180.16.111

„Дълга поляна“

пасище

VI

20.485

102.43

25.60

30.00

 

 

Общо:

 

 

85.296

426.49

106.62

60.00

 

 

  1. Публичен търг с явно наддаване на 13.06.2023 г. в 10.45 часа и повторен на 20.06.2023 г. при същите условия за отдаване под наем за срок 5 стопански години на общо 3 (три) броя земеделски имоти - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд в землището на гр. Монтана, община Монтана, подробно описани в Таблица 3

 

 

 

 

Имот с идентификатор

 

 

Местност

НТП

Кат.

Площ, (дка)

начална тръжна цена, год. наем (лв)

Депозит за участие в търга (лв)

Цена на тръжни книжа

(лв.)

1

48489.27.281

„Кривите круши“

нива

VI

1.781

53.43

13.36

30.00

2

48489.27.336

„Край село“

нива

VI

1.031

30.93

7.73

30.00

3

48489.27.375

„Селски дол“

нива

III

1.234

37.02

9.26

30.00

 

 

Общо:

 

 

4.046

121.38

30.35

90.00

 

 

Публичните търгове ще се проведат в стая 503, етаж 5 в сградата на областна администрация.

Тръжни документи се купуват и получават oт касата в стая 102 до 14.00 ч. на 08.06.2023 г., а за повторните търгове до 14.00 ч. на 15.06.2023 г.

Депозитът се внася в касата (стая 501) до 14.00 ч. на 08.06.2023 г., а за повторните търгове до 14.00 ч. на 15.06.2023 г.

 

Пълният текст на обявата ще намерите в "Конкурент" - вестникът на Северозапада от 27 години!