Избори Събития

ЗАРАДИ БУМ НА НОВИ ЖИТЕЛИ Назначиха проверка на адресните регистрации в община Грамада

  25.05.2023 07:00             
ЗАРАДИ БУМ НА НОВИ ЖИТЕЛИ Назначиха проверка на адресните регистрации в община Грамада

В община Грамада бе назначена проверка  на адресните регистрации в периода от 1 май 2022 г. до 30.04.2023 г. във всички населени места на територията на общината. За посочения период са проверени общо адресни регистрации за постоянен адрес  28 броя и адресни регистрации за настоящ адрес- 157. В заповедта на Кмета на община Грамада се посочва, всички подадени адресни карти и заявления за постоянен адрес да бъдат обработени. Адресните карти и заявленията за постоянен адрес да имат подпис на лицата  с входящи номера, да отговарят на номерацията им в регистрите за адресна регистрация и издадените удостоверения за настоящ и постоянен адрес. При извършване на адресните регистрации са представени документи за собственост на имотите, в които се извършва регистрацията, както и декларации за съгласие на собствениците на имоти в случаите, когато не се регистрират те. В случаите, където е необходимо са представени и декларации за фактическо съпружеско съжителство, както и служебни бележки за удостоверяване на административните адреси. Когато заявлението за постоянен адрес или адресната карта за настоящ адрес не са подадени лично от лицето е приложено нотариално заверено изрично пълномощно. При извършване на адресната регистрация са извършвани служебни проверки в регистъра на населението за родствената връзка между собственика на имота и лицето, което заявява постоянен или настоящ адрес. Прилагани са удостоверения за наследници, удостоверения за съпруг и родствена връзка, където това е необходимо /само за служебно ползване/.  

Когато към адресната карта или заявлението за постоянен адрес са приложени служебни бележки от техническа служба в общината, с данните от разписните листове на имотите или справка от МДТ, за установяване на площта на жилищните сгради и административните адреси, на който се извършва адресната регистрация, е посочена общата площ и броя на етажите на сградите, когато те  са повече от един. Спазени са изискванията от Закона за гражданската регистрация  за определяне на броя на лицата, които обичайно могат да обитават дадено жилище в зависимост от площта на същото. Целите преписки с представените за извършване на адресните регистрации документи се съхраняват по установения ред в съответното населено място, където е извършена регистрацията. Във всички населени места на община Грамада са проверени заявленията по постоянен и адресни карти за настоящ адрес.

В резултат на проверката извършена по Наредба от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация, бе установено, че направените адресни регистрации за периода 01.05.2022 г.- 30.04.2023 г., в община Грамада са направени при спазване на изискванията от Закона за гражданската регистрация и не са констатирани нарушения.

Източник: Радио "Видин"