Бизнес Събития

В Бойчиновци търсят наематели за общински имот

  01.04.2023 08:00             
В Бойчиновци търсят наематели за общински имот

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване  за  отдаване под наем на общински терен –  публична  общинска собственост:

             - позиция № 1 с площ от 14 кв.м. 

            с одобрена схема за разполагане на павилион за търговска дейност върху  ПИ с идентификатор 05236.552.412 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци с площ 1801 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП – за второстепенна улица.

 

          Определя срок за отдаване под наем на терена – 10  /десет/ години.

           Определя начална тръжна немна цена на месец в размер на:

 

            -  16,80 лв. без ДДС - позиция № 1 с площ от 14 кв.м.

          съгласно Тарифа за определяне на минимални наемни цени на недвижими имоти общинска собственост приета с Решение № 184 от 2009 година, изменена и допълнена с Решение № 299 от Протокол № 36/22.07.2010година, Решение № 83 от Протокол от 26.04.2012г., Решение № 370/2014год., Решение № 55 от Протокол № 6/ 23.03.2016г, Решение № 139 от Протокол № 12/ 28.09.2016г и Решение № 63 от Протокол № 10 от 10.04.2020г. 

         Определя стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

         Определя депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена в размер на 1,68 лв. / един  лев и шестдесет и осем стотинки/.

            Търгът ще се проведе на 19.04.2023 година от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци./Заседателна зала/.

          Заявления за участие в търга за имота, заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 18.04.2023 година в информационния център на общината ет.1, стая 101.

          Повторен търг ще се проведе на 26.04.2023 година с начален час 14:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/ при същите тръжни условия.

          Заявления за участие в повторния търг за имота заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 25.04.2023 година в информационния център на общината, ет.1, стая 101.

 

Пълният текст на обявата ще откриете в последния брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.