Бизнес Събития

Предлагат общински имоти във Враца на търг

  30.03.2023 10:00             
Предлагат общински имоти във Враца на търг

ОБЩИНА ВРАЦА

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотитe - общинска собственост през 2023 г., приета с Решение №819 по Протокол №55/31.01.2023 г., Решение №851 по Протокол №57 от 28.02.2023 г. на Общински съвет – Враца, за определяне на пазарни цени за недвижими имоти - частна общинска собственост, включени в „Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска  собственост  през 2023 г.”, за продажба чрез търг и във връзка със Заповед №484/23.03.2023 г. на кмета на Община Враца,

 

О Б Я В Я В А:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

 

 

 

 

Вид на имота

Местонахождение

АОС

 

Площ в

кв. м.

 

 

 

Първона-

чална тръжна цена в лева

(без ддс)

 

1.

Застроен урегулиран поземлен имот, ведно с изградената в имота сграда, отреден за жилищно строителство

 

гр. Враца, ж.к. „Медковец“,

кв. 6,  УПИ  ІІ-79  по РП,

ул. „Вежен“ №25,

п. и. с идентификатор 12259.1025.79 по КК

3797

УПИ: 466 м2

сграда: 63 м2

 

92 120,00

в  т.ч. УПИ:

38 630,00

сграда:

53 490,00

2.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

 

с. Веслец,

кв. 6, УПИ Х-общ по РП

3655

970 м2

6 800,00

3.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

 

с. Веслец,

кв. 6, УПИ ХІ -общ по РП

3656

920 м2

6 450,00

4.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

 

с. Власатица,

кв. 61, УПИ ІІ  по РП

3798

510 м2

3 590,00

5.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

 

с. Власатица,

кв. 61, УПИ ІІІ  по РП

3799

510 м2

3 590,00

6.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с. Горно Пещене,

кв. 15, УПИ ІХ по  РП

3516

1 100 м2

8 340,00

7.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с. Горно Пещене,

кв. 15,  УПИ ХVІІІ по РП

3530

1 100 м2

8 340,00

8.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство 

с. Горно Пещене,

кв. 61, УПИ VІІІ по РП

3533

1 600 м2

12 140,00

9.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден  за  комплексно обществено обслужване

с. Косталево,

кв. 31,  УПИ  V-216  по РП

3500

1 215 м2

34 460,00

10.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

 

с. Тишевица,

кв. 27, УПИ ІV по РП

3734

1 500 м2

10 580,00

11.

Застроен урегулиран поземлен имот, ведно с построеното в имота едноетажно тяло, със самостоятелен вход от комбинирана сграда

 

с. Тишевица,

кв. 52, УПИ VІІІ по РП

1044

УПИ: 400 м2

сграда:170 м2

 

29 600,00

12.

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с. Три кладенци,

кв. 34, УПИ V по РП

3592

1 545 м2

9 420,00

 

 

Търгът ще се проведе на 19.04.2023 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Враца.

 

Право на участие в търга имат физически лица, юридически лица и еднолични търговци, които са представили до 12:00 ч. на 19.04.2023 г. в Център за административно обслужване на Община Враца, лично или чрез упълномощен представител, запечатани в плик, следните документи:

  1. Заявление за участие в търга - по образец;
  2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и еднолични търговци;
  3. Декларация за оглед - по образец;
  4. Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  5. Документ за внесен депозит - оригинал;
  6. Проект на Договор (попълнен и подписан, за съгласие с клаузите в договора);
  7. Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга, в случай, че кандидатът  се  представлява  от  пълномощник – оригинал;
  8. Оферта, запечатана в отделен плик - по образец.

 

 

Тръжната документация се закупува от Център за административно обслужване на Община Враца. Стойността й, в размер на 30,00 лв. с включен ДДС, се заплаща на касата в Център за административно обслужване на общината.

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада