Бизнес Събития

Търсят наематели за общински имоти в Мездренско

  16.03.2023 14:00             
Търсят наематели за общински имоти в Мездренско

ОБЩИНА МЕЗДРА

обявява

публичен търг с явно наддаване

за отдаване под наем на общински имоти:

земеделски земи в землището на с. Горна Кремена, община Мездра, съгласно списък Приложение №1, определен съгласно Приложение №2 към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Мездра. Тарифа за наемни арендни цени при отдаване под наем и аренда на земеделска земя от ОбПФ на декар за година.

Кандидатите могат да участват за един, повече от един или за всички имоти, посочени във заповедта.

Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 (пет) стопански години и      започва да тече от стопанската 2023 г.

Депозитът за участие в търга се внася по по банковата сметка на Община Мездра в Банка „ДСК“ - клон Мездра: IBAN BG82STSA93003325414500,  BIC STSABGSF.

Търгът ще се проведе на 05.04.2023 г. от 9:30 ч. в стая №203 на Община Мездра, ет. ІІ (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №27). При неявяване на кандидати се насрочва втора дата - 12.04.2023 г., в същия час и на същото място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до 15:00 ч. на деня, предхождащ провеждането на търга. Тръжна документация и допълнителна информация се получава в стая №109, ет. І на Община Мездра или на тел. 0889 465 290.

 

Списъкът с предлаганите имоти ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада