Събития

Старт на дейностите за подобряване на енергийната ефективност на общинската административна сграда

  26.01.2023 14:00             
Старт на дейностите за подобряване на енергийната ефективност на общинската административна сграда

С откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ символично бе дадено началото на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“.

В пресконференцията, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин, взеха участие Светослав Скорчев, зам.-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата и ръководител на проекта, инж. Росен Бинев от фирма „Алди Комерс Груп“ ЕООД, с която е сключен договор за инженеринг, и Теодора Вълчева – юрист по проекта. На откриването присъстваха секретарят на Общината Емилиян Енчев, представители на изпълнители на различните дейности по проекта, граждани, служители в администрацията и медии.

Светослав Скорчев представи подробна информация за проекта, който е включен в списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Той попада в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин.

Специфичните цели на проекта са:

– Достигане на клас на енергопотребление минимум клас „С“ за административната сграда на Община Видин;

– Намаляване на разходите за енергия в сградата и достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност;

– Намаляване на емисиите на парникови газове в гр. Видин, генерирани от консумацията на електроенергия за отопление и охлаждане;

– Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия за живот в съответствие с критериите за устойчиво развитие на администрацията и жителите на града;

Подобряване на експлоатационните характеристики и удължаване на жизнения цикъл на сградата.

 „Алди Комерс Груп“ ЕООД е строителна фирма, която извършва дейности в сферата на жилищното, общественото и промишленото строителство. „Ще направим всичко възможно от наша страна строително-монтажните дейности да се извършат по план-график“, увери инж. Росен Бинев.

По-късно на площад „Бдинци“ се проведе и официалната церемония „първа копка“. На нея присъстваха заместник-кметът Светослав Скорчев, инж. Росен Бинев и Иван Бибиликов от Регионален отдел на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионалното развитие“ към МРРБ.

Сградата на Общината е построена през 1970 година и оттогава основни ремонти не са правени. Проектът ще обхване трите корпуса на сградата – високата част, топлата връзка и ниската част. Основните ремонтни дейности ще включат подмяна на дограмата и осветлението, изграждане на нова VRF система, благодарение на която ще бъдат спестени средства за електроенергия. Светослав Скорчев изтъкна, че целта е да бъде създадена по-добра среда за служителите, както и за всички граждани, които ползват услугите на общинската администрация. „Надяваме се дейностите да бъдат завършени успешно и в края на тази година да се похвалим с още една хубава придобивка и да се радваме на по-модерна сграда“, заяви ръководителят на проекта.

Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева. Съфинансирането от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е 2 874 502,65 лева. Националното съфинансиране е 507 265,17 лева, а собственото възлиза на 17 924,40 лева. Стойността на самото строителство е в размер на 2 880 000,00 лева с ДДС.

Срокът за изпълнение на дейностите е 31 декември 2023 г.