Бизнес Събития

Предлагат на търг павилион в Берковица

  19.01.2023 10:00             
Предлагат на търг павилион в Берковица

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 45, т. 1, т. 2 и чл. 46 ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД-15-31 /12.01.2023г. на Кмета на  община Берковица

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ОБЯВЯВА

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот  частна общинска собственост, както следва:

1.1 Част от имот  с площ от 5,6 кв.м.,  намиращо се в  поземлен имот с идентификатор 03928.511.39,  целия с площ  от 3275 кв. м. по кадастралната карта на град Берковица, за допълнение към павилион  за  извършване на  търговската  дейност по реда на чл.56 от ЗУТ.  Срокът  за ползване е 10 (десет) години  при  първоначална  месечна  наемна цена от  31,00 лева  (тридесет и един лева), без ДДС.  Сделката подлежи на облагане с ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 26.01.2023 г.  от 9:00 часа, в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем -  186,00 лева (сто осемдесет и шест  лева ) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация - Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 88,42 лв. (осемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица /ЦAУ/ всеки работен ден до 17:00 ч. на 25.01.2023 г. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване (ЦAО) при Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер всеки работен ден до 17:00 ч. на 25.01.2023 г..

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада