Бизнес Събития

В Община Хайредин отдават свой имот на търг

  19.01.2023 13:00             
В Община Хайредин отдават свой имот на търг

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Решение №281 от Протокол №44/15.12.2022г. на ОбС-Хайредин  и  чл.51 от Наредба №5 на ОбС-с.Хайредин

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  :

 

         І. Да се проведе  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ 9кв.м. в едноетажна монолитна сграда /автоспирка/ със застроена площ 75кв.м. между квартали 24, 22А, 29, 28 и 27 на с.Манастирище, актувана с Акт за публична общинска собственост №234/20.02.2014г., за извършване на търговска дейност на дребно, съгласно изискванията на Наредба №5 на ОбС-Хайредин, при следните условия:

 

         1.Предмет   на   търга   и  начална   тръжна наемна цена.

Предмет на търгът е отдаването под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ 9кв.м. в едноетажна монолитна сграда /автоспирка/ със застроена площ 75кв.м. между квартали 24, 22А, 29, 28 и 27 на с.Манастирище, актувана с Акт за публична общинска собственост №234/20.02.2014г., при начален месечен тръжен наем в размер на  3лв./кв.м. с ДДС или за общинско помещение с площ 9кв.м. – 27лв. с ДДС(9кв.м.х3лв.).

 

         2.Вид на търгът:с явно наддаване. 

 

         3.Място и време за оглед на помещенията: всеки работен ден от 08,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч. съвместно със служител от Кметство Манастирище най-късно до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупени  книжа за участие в търга.

 

         4.Депозит за участие: е в размер на 27лв., вносими по банковата сметка на Община Хайредин IBAN:BG25STSA93003390040806, BIC:STSABGSF, Банка ДСК ЕАД-Клон Козлодуй. Депозитът служи като гаранция за сериозността на намерението да се участва в търга и се връща след приключването му. Не се връща депозитът на участниците в търга, които след изрична покана от председателя на комисията не изявят желание да наемат помещението, включително и по първоначално определеният наем, както и кандидат, който е спечелил търга, но откаже да сключи договор за наем  в определения срок.

 

         5.Заинтересованите лица могат да закупят копие от тръжната документация всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. от Общинска администрация Хайредин - “Месни данъци и такси” срещу заплащане на цена от 25,00лв. за комплект.

 

         6.Срок и място за подаване на документация за участие всеки работен ден между 08,00ч.-12,00ч. и 13,00ч.-17,00ч. в сградата на Община Хайредин, най-късно до 17,00ч. на 08.02.2023г. Лицата, които не са подали документи до изтичане на посочения по-горе срок няма да бъдат допуснати до участие в търга.

 

         7.Място, ден и час за провеждане на търга: на 09.02.2023г. от 10,30ч. в административната сграда на Община Хайредин,  с.Хайредин, обл.Враца, ул. “Георги Димитров” №135, в Заседателната зала, етаж 2.

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада