Бизнес Събития

ОБЯВА! Търсят намеатели на общински имоти край Чипровци

  30.09.2022 10:05             
ОБЯВА! Търсят намеатели на общински имоти край Чипровци

ОБЩИНА  ЧИПРОВЦИ

О Б Я В Я В А

 

      На основание чл.51, ал.1 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и във връзка с изпълнение  на Решениe №409/16.02.2022 г. на Общински съвет Чипровци и Заповед №381/27.09.2022 г. на Кмета на Община Чипровци

 

публичен  търг с явно наддаване, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Чипровци, в землищата на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница,         с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука, с. Горна Ковачица и с. Равна с начин на трайно ползване – мери, пасища и ливади

 

     Публичният търг ще се проведе на 18.10.2022г. от 10.30 часа в малка заседателна зала на община Чипровци.

     Срок за отдаване на земеделските земи – една стопанска година /от 01.10.2022 г. до 30.09.2023 г./

   Първоначална тръжна  цена  за 1 декар  за стопанска година

Землище

Цена/лв./

ливада

Цена/лв./

пасище, мера

Мартиново

1.00

3.00

Бели мел

7.00

4.00

Челюстница

17.00

5.00

Превала

5.00

4.00

Митровци

5.00

5.00

Горна Лука

5.00

5.00

Горна Ковачица

10.00

4.00

Равна

4.00

-

  

  Стъпка на наддаване за всеки имот, за който участва съответния кандидат в размер на:

Землище

Стъпка на наддаване /лв./

ливади

Стъпка на наддаване /лв./

пасище, мера

Мартиново

0.10

0.20

Бели мел

0.60

0.30

Челюстница

0.90

0.40

Превала

0.40

0.30

Митровци

0.40

0.40

Горна Лука

0.40

0.40

Горна Ковачица

0.50

0.30

Равна

0.40

-

 

     Депозит за участие в търга  за всеки имот, за който участва съответния кандидат в размер на:

Землище

Депозит за участие     /лв./

ливади

Депозит за участие /лв./

пасище, мера

Мартиново

1.00

3.00

Бели мел

7.00

4.00

Челюстница

17.00

5.00

Превала

5.00

4.00

Митровци

5.00

5.00

Горна Лука

5.00

5.00

Горна Ковацица

10.00

4.00

Равна

4.00

-

     Срок за закупуване на тръжни документи за участие в търга  до 16.00 часа на 17.10.2022 г. в деловодството на първия етаж на общината.

     Срок за подаване на предложения за участие в търга  до 16.00 часа на 17.10.2022 г. в деловодството на първия етаж на общината.

      Цената на тръжната документация е 30.00 лева, платима в брой в касата на общината.

      Специални изисквания към участниците – до участие в търга се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в интегрираната информационна система на БАБХ.