Бизнес Събития

Търсите имот в Козлодуй - вижте това предложение

  30.09.2022 09:00             
Търсите имот в Козлодуй - вижте това предложение

На основание Заповед № 558/27.09.2022 г. на кмета на община Козлодуй

 

 

ОТКРИВАМ ПРОЦЕДУРА

   

           ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на поземлен имот с идентификатор 37798.505.600 в гр. Козлодуй, ул. „Радецки“ № 110 с площ 800 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско строителство /до 10 м./, при следните условия:

  1.  Първоначална цена – 32 100,00 лв. без ДДС
  2.  Стъпка на наддаване – 5 %, в размер на 1 605,00 лв.

            3.   Размер на депозит за участие – 6 420,00 лв. /шест хиляди четиристотин и двадесет лв./,  внесен по сметка на Община Козлодуй в Централна Кооперативна банка АД, IBAN BG 49СEСB9790 3316 1448 00, BIC CECBBGSF до 12:00 часа на 13.10.2022 г.

4. Документация за участие в процедурата се получава от „Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 12:00 часа на 13.10.2022 г., срещу сумата от 80,00 лв. /осемдесет лв./ с включено ДДС.

5. Пълният пакет с документи за участие се подават в Център за административно обслужване – гише “Деловодство” в надписан и запечатан непрозрачен плик в срок до 12:00 часа на 13.10.2022 г.

6. Търгът ще се проведе на 14.10.2022 г. от 10:30 часа в Заседателната зала,  ет. 2 в Община Козлодуй.    

                                                                                                                                    

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада