Събития

ЦИК назначи районната избирателна комисия във Враца, председател е...

  12.08.2022 17:35             
ЦИК назначи районната избирателна комисия във Враца, председател е...

Централната избирателна комисия назначи служебно състава на РИК във Враца.

Вижте повече:

РЕШЕНИЕ
№ 1244-НС
София, 12 август 2022 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Враца с вх. № НС-05-16/4 от 06.08.2022 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 06.08.2022 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. 

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите се документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 1198-НС от 2 август 2022 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Шести изборен район – Врачански, в състав от 13 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светлана Георгиева Цветанова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Лора Стефчова Младенова-Атанасова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Константинова Цветкова

СЕКРЕТАР:

Маргарит Марков Маждраков

ЧЛЕНОВЕ:

Лазар Магдалинов Лазаров

Силвия Крумова Каменова

Ивелина Милова Матина

Силия Иванова Иванова

Ирена Иванова Николова

Красимира Милетиева Банчева

Елена Кирилова Найденова

Даниел Михайлов Михайлов   

Румяна Маринова Петкова

 

Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 август 2022 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.