Бизнес Събития

Община Враца търси наематели на свои имоти на търг

  20.05.2022 09:00             
Община Враца търси наематели на свои имоти на търг

На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Враца, Решение № 542 по Протокол № 33/25.01.2022 г. и Решение № 609 по Протокол № 38/26.04.2022 г. на Общински съвет - Враца.

            В изпълнение на Заповед № 791/17.05.2022 г. на Кмета на Община Враца.

О Б Я В Я В А:

           Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

№ по ред

Недвижим имот

Местонахождение

Предназначение

Площ /кв. м./

Първоначален месечен наем с ДДС /лева/

Депозит /лева/

1.

самостоятелен обект с идентификатор

12259.1019.295.2.34

 

в сграда

ул. „Мито Цветков“ № 2, ет. 2, гр. Враца

за

търговска дейност

362.43

2200.00

3000.00

2.

 

самостоятелен обект с идентификатор

12259.1020.181.2.41

/галерия/

в сграда „Административно-търговски център“ /сутерен/,   

ул. „Лукашов“ № 5,         гр. Враца

за търговска и други дейности

119.23

600.00

600.00

3.

помещения

в сграда

ул. „Кетхудов“ № 4, гр. Враца

за производствени дейности и услуги

115.00

518.00

518.00

4.

помещение

в сграда

ПЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца

за

търговска дейност

24.56

150.00

2000.00

5.

 

помещение № 202

в сграда стоматологична поликлиника,

ул. „Ген. Леонов“

№ 95, гр. Враца

за медицински дейности

35.80

126.00

126.00

6.

 

помещение № 204

в сграда стоматологична поликлиника,

ул. „Ген. Леонов“

№ 95, гр. Враца

за медицински дейности

35.80

126.00

126.00

7.

 

помещение № 209

в сграда стоматологична поликлиника,

ул. „Ген. Леонов“

№ 95, гр. Враца

за медицински дейности

36.30

128.00

128.00

8.

помещение № 309

в сграда стоматологична поликлиника,

ул. „Ген. Леонов“

№ 95, гр. Враца

за медицински дейности

39.78

140.00

140.00

9.

 

помещение № 7 и 8

в административна сграда на                 ул. „Никола Войводов“ № 17,      гр. Враца

за офис

38.57

174.00

174.00

10.

 

павилион

кв. 103,                  ж.к. „Самуил“,

ул. „Екзарх Йосиф“ и бул. „Демокрация“, гр. Враца

за

търговска дейност

17.00

200.00

200.00

 

Търгът ще се проведе на 07.06.2022 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Враца.

Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Право на участие в търга имат всички юридически лица, и лица, упражняващи свободни професии, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, и изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до 16:00 ч. на 06.06.2022 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 1. Заявление за участие в търга - по образец;
 2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския  регистър;
 3. Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);
 4. Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;
 5. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 6. Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
 7. Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от           пълномощник – оригинал;
 8. Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
 9. Срокът за отдаване под наем на обектите е 5 /пет/ години.
 10. Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.
 11. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.
 12. Първоначалният месечен наем е с включен  ДДС.

Ще намерите повече подробности на страниците на "Конкурент" - вестникът на Севепозапада от 26 години!