Бизнес Събития

Търсят се наематели на земеделски земи в община Враца - вижте обявата

  20.05.2022 07:00             
Търсят се наематели на земеделски земи в община Враца - вижте обявата

На основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 48, т. 3, при спазване на изискванията на чл. 52 до чл. 59, чл. 90, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение Решение № 542 по Протокол № 33/25.01.2022 г. и Решение № 609 по Протокол № 38/26.04.2022 г. на Общински съвет - Враца   

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

I. Откривам търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория, площ и първоначална наемна тръжна цена, определена с Решение № 333 по Протокол № 28 (Част 1)/29.01.2013 г. и Решение № 195 по Протокол № 15 от 28.06.2016 г. на Общински съвет - Враца, както следва:

№ под ред

Землище

ЕКАТТЕ

Нов № КК

Площ на имота по КК

НТП

Начална тръжна цена

село Лиляче, община Враца

 1.  

село Лиляче

43712

169.14

36.344

Др. вид тр. насаждения

835.91

 1.  

село Лиляче

43712

204.104

3.757

Др. вид тр. насаждение

86.41

 

 1.  

село Лютаджик

44728

20.10

0.513

Нива

11.80

 1.  

село Лютаджик

44728

24.23

1.906

Нива

43.84

 1.  

село Лютаджик

44728

24.24

1.164

Нива

26.77

село Мало Пещене, община Враца

 1.  

село Мало Пещене

46807

27.24

6.035

Нива

166.57

 1.  

село Мало Пещене

46807

17.20

3.823

Нива

105.51

село Мраморен, община Враца

8.

село Мраморен

49223

3.21

1.864

Нива

51.45

9.

село Мраморен

49223

43.3

2.043

Нива

56.39

10.

село Мраморен

49223

53.9

1.304

Нива

35.99

11.

село Мраморен

49223

68.426

0.530

Лозе

12.19

12.

село Мраморен

49223

68.427

0.688

Лозе

15.82

13.

село Мраморен

49223

68.434

0.611

Лозе

14.05

14.

село Мраморен

49223

68.436

1.383

Лозе

31.81

15.

село Мраморен

49223

68.439

1.070

Лозе

24.61

16.

село Мраморен

49223

68.13

1.221

Нива

33.70

17.

село Мраморен

49223

68.21

1.327

Лозе

30.52

18.

село Мраморен

49223

69.8

2.686

Нива

74.13

19.

село Мраморен

49223

72.15

2.062

Нива

56.91

20.

село Мраморен

49223

72.20

2.917

Нива

80.51

21.

село Мраморен

49223

72.22

1.377

Нива

38.01

22.

село Мраморен

49223

72.23

2.424

Нива

66.90

23.

село Мраморен

49223

74.19

4.965

Нива

137.03

24.

село Мраморен

49223

75.35

1.472

Нива

40.63

25.

село Мраморен

49223

68.395

1.029

Лозе

23.67

26.

село Мраморен

49223

68.396

1.165

Лозе

26.80

27.

село Мраморен

49223

68.400

1.170

Лозе

26.91

28.

село Мраморен

49223

68.401

1.019

Лозе

23.44

29.

село Мраморен

49223

68.402

0.800

Лозе

18.40

30

село Мраморен

49223

68.406

1.071

Лозе

24.63

село Нефела, община Враца

31.

село Нефела

51528

8.9

0.848

Нива

23.40

32.

село Нефела

51528

15.36

1.213

Нива

33.48

33.

село Нефела

51528

15.39

0.899

Нива

24.81

34.

село Нефела

51528

13.17

0.353

Нива

9.74

35.

село Нефела

51528

3.23

0.873

Нива

24.09

36.

село Нефела

51528

17.15

3.096

Нива

85.45

село Оходен, община Враца

37.

село Оходен

54482

50.229

0.103

Зеленчукова градина

2.84

 

38.

село Оходен

54482

21.216

63.583

Изост. орна земя

1754.89

 

39.

село Оходен

54482

11.130

3.000

Нива

82.80

 

 40.

село Оходен

54482

27.16

6.027

Зеленчукова градина

166.35

 41.

село Оходен

54482

27.41

7.000

Зеленчукова градина

193.20

 42.

село Оходен

54482

27.21

3.525

Зеленчукова градина

97.29

 43.

село Оходен

54482

27.39

18.920

Зеленчукова градина

522.19

 44.

село Оходен

54482

15.100

1.996

Нива

55.09

 45.

село Оходен

54482

15.101

1.500

Нива

41.40

село Паволче, община Враца

46.

село Паволче

55070

71.84

10.851

Нива

249.57

47.

село Паволче

55070

36.39

2.268

Нива

52.16

48.

село Паволче

55070

38.25

7.762

Нива

178.53

49.

село Паволче

55070

12.9

1.002

Нива

23.05

село Тишевица, община Враца

50.

село Тишевица

72504

14.1

1.207

Нива

33.31

51.

село Тишевица

72504

14.39

0.208

Нива

5.74

52.

село Тишевица

72504

22.1

0.562

Нива

15.51

53.

село Тишевица

72504

38.42

5.263

Нива

145.26

54.

село Тишевица

72504

46.35

0.299

Нива

8.25

55.

село Тишевица

72504

63.19

0.463

Нива

12.78

56.

село Тишевица

72504

69.37

65.677

Изост.орна земя

1812.69

село Челопек, община Враца

57.

село Челопек

80311

15.1

3.053

Нива

70.22

58.

село Челопек

80311

15.10

0.570

Нива

13.11

59.

село Челопек

80311

15.3

2.063

Нива

47.45

60.

село Челопек

80311

7.58

5.577

Нива

128.27

61.

село Челопек

80311

13.45

3.000

Нива

69.00

62.

село Челопек

80311

2.21

2.122

Нива

48.81

63.

село Челопек

80311

3.19

0.734

Нива

16.88

64.

село Челопек

80311

3.18

2.340

Нива

53.82

65.

село Челопек

80311

3.14

1.480

Др. вид зем. земя

34.04

66.

село Челопек

80311

7.1

3.429

Нива

78.87

67.

село Челопек

80311

21.75

2.498

Нива

57.45

68.

село Челопек

80311

21.81

4.385

Нива

100.86

69.

село Челопек

80311

21.109

0.261

Нива

6.00

70.

село Челопек

80311

21.106

1.133

Нива

26.06

71.

село Челопек

80311

21.34

3.305

Нива

76.02

72.

село Челопек

80311

21.37

3.267

Нива

75.14

73.

село Челопек

80311

15.62

1.999

Нива

45.98

74.

село Челопек

80311

15.79

0.498

Нива

11.45

75.

село Челопек

80311

15.9

0.614

Нива

14.12

76.

село Челопек

80311

22.22

2.782

Нива

63.99

77.

село Челопек

80311

28.7

3.064

Нива

70.47

78.

село Челопек

80311

28.15

1.423

Нива

32.73

79.

село Челопек

80311

29.25

2.603

Нива

59.87

80

село Челопек

80311

29.31

3.023

Нива

69.53

81.

село Челопек

80311

29.42

3.000

Нива

69.00

82.

село Челопек

80311

29.40

1.325

Нива

30.48

село Чирен, община Враца

 

83.

село Чирен

81400

86.814

2.005

Нива

55.34

84.

село Чирен

81400

21.36

7.446

Нива

205.51

85.

село Чирен

81400

46.34

2.293

Нива

63.29

86.

село Чирен

81400

10.41

6.890

Нива

190.16

87.

село Чирен

81400

10.42

5.888

Нива

162.51

88.

село Чирен

81400

125.261

3.908

Лозе

89.884

89.

село Чирен

81400

112.280

87.983

Лозе

2023.609

90

село Чирен

81400

125.283

102.022

Лозе

2346.506

                 
 

 

II. Търгът да се проведе на 14.06.2022 г. от 14.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.

1. Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 52 до чл. 59 от НРПУРОИ, приета от ОбС Враца.

2. На основание чл.51, ал.1, т.3 от НРУПРОИ определям стъпка за наддаване в размер на 10 на сто от първоначалната тръжна цена на всеки поземлен имот.

3. Оглед на имотите може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 15.00 ч. на 13.06.2022 г.

III. Утвърждавам тръжна документация както следва:

1. Заявление за участие в търга – Приложение № 1;

2. Декларация - Приложение № 2;

3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 3;

4. Декларация - Приложение № 4;

5. Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;

6. Проект на договор за наем, който следва да се подпише от участника;

7. Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, които следва да се подпишат от участника.

IV. Право на участие в търга имат земеделски стопани или лица /физически, юридически и еднолични търговци/, които са поели задължение да поддържат имота/ите по т. I в добро земеделско и екологично състояние и представили до 17:00 ч. на 13.06.2022 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

 1. Заявление за участие в търга – Приложение № 1;
 2. Декларация - Приложение № 2;
 3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 3;
 4. Декларация - Приложение № 4;
 5. Декларация за ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 5;
 6. Проект на договор за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ (попълнен /без наемна цена/ и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);
 7. Правила за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, подписани от участника;
 8. Документ за закупена тръжна документация - оригинал;
 9. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
 10. Удостоверение от Община Враца, че кандидатът не е лице неизправно по договори, сключени с Общината;
 11. Удостоверение от Областна Дирекция „Земеделие“, че кандидатът не е лице неизправно по договор, сключен със съответната Областна Дирекция „Земеделие“ по местонахождение на имота, за който е подадено заявление за участие;
 12. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – заверено копие „вярно с оригинала“.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица, следва да носят документи, с които да се легитимират.

V. Срокът за отдаване под наем на имота/ите по т. I е 5 стопански години, считано от стопанската 2022/2023 г.

VI. На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ, определям депозитна вноска за участие в търга за всеки поземлен имот в размер на 100 % от първоначалната тръжна цена.

VII. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването ѝ.

 

Подробности ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада от 26 години