Бизнес Събития

Взеха важни решения по време на събрание на Асоциацията по ВиК

  12.05.2022 17:09             
Взеха важни решения по време на събрание на Асоциацията по ВиК

На май областният управител Стефан Красимиров в качеството си на председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация /АВиК/ - Враца проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията. В заседанието взеха участие кметове и зам.-кметове на осем от десетте общини в областта, които представляват 90.89 % от гласовете в Асоциацията: инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован, инж. Тихомир Трифонов – зам.-кмет на Община Бяла Слатина, инж. Цветан Стойчков – зам. кмет на Община Враца, Петьо Дахлев – зам. – кмет на Община Криводол, Иван Аспарухов – кмет на община Мездра, Венера Георгиева – представител на Община Мизия, Ивайло Иванов – зам.- кмет на Община Оряхово и Валери Ролански – кмет на община Роман.

Асоциацията по ВиК, в която участват държавата и общините от област Враца, осъществява управлението на ВиК системите на обособената територия на област Враца съгласно Закона за водите, като приема решение за сключване на договор с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите  и контролира изпълнението по договора, изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията, изработва и приема инвестиционна програма към регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на  обособената територия, съгласува бизнес плана на ВиК оператора и др.

Преди днешното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Враца, областният управител е съгласувал с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите позицията на държавата по въпросите от дневния ред и е получил мандат за представянето й. Позицията и мандатът на кметовете на общини  пък са били определени с решения на общинските съвети.

В съответствие с дадените мандати на членовете му, Общото събрание на АВиК - Враца единодушно прие бюджета за 2022 г. и отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г.  Третата точка от предварително обявения дневен ред -  отчет за дейността на АВиК за 2021 г. - не беше разгледана поради липса на необходимия кворум. 

Съобразно Правилника за дейността на асоциациите по ВиК, всяка община – член на АВиК,  трябва в двумесечен срок от приемане на бюджета на Асоциацията да преведе своята вноска, припомни Стефан Красимиров. Бюджетът на Асоциацията се формира от вноските на членовете й съобразно процентното съотношение на гласовете им, като там държавата има най-голям дял – 35%. Община Борован е с 1,99%, Община Бяла Слатина е с 8,56%, Община Враца е с 25,71%, община Козлодуй е с 7,37%, община Криводол е с 3.27%, Община Мездра е с 7,57%, Община Мизия е с 2,63%, Община Оряхово е с 4,00%, Община Роман е с 2,16 % и Община Хайредин е с 1,74%.

В края на заседанието членовете се обединиха около идеята да се проведе работна среща с  представители  на  оператора „Водоснабдяване и канализация“  ООД - Враца, на която дружеството да  информира членовете на Асоциацията за предвидените инвестиции във ВиК инфраструктура в обособената територия на област Враца.

Областният управител уведоми представителите на общините, че очаква операторът „ВиК“ ООД – Враца да предостави изисканата от МОСВ информация за броя депозирани при него жалби относно количеството и качеството на питейната вода и канализационната услуга, прекъсване на водоподаването от водоснабдителната мрежа поради нарушено качество на питейната вода,  поради недостатъчно количество вода във водоизточника  и др. С тази информация ще се допълни отчетът за дейността на АВиК – Враца за 2021 г. и след това ще бъде включен като точка от дневния ред за разглеждане и приемане на следващото заседание на Общото събрание на Асоциацията.Австрия отменя носенето на маски в транспорта и супермаркетите
Откриха телата на няколко човека край Банкя, има задържан
Хванаха шофьор на нередовен мотопед
Униформени следяха изкъсо за нарушители на празничния 24 май във Врачанско
Експерти от ДПП „Врачански Балкан“ популяризираха Натура 2000 във Враца
Удариха с 10 акта и 19 фиша нередовни шофьори във Видинско