Събития

Във Вълчедръм събират по 5 лева такса за куче

  15.01.2022 08:00             
Във Вълчедръм събират по 5 лева такса за куче

Община Вълчедръм напомня, че съгласно Закона за местните данъци и такси за притежаване на куче собственикът е длъжен да плати годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация по образец в общината по постоянния му адрес/седалище.

Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Размерът на годишната такса за всички населени места на територията на общината е 5 (пет) лева (чл. 39а от Наредба № 9 на Общински съвет - Вълчедръм за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм).

Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, както следва: кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект; ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Освобождава се от такса собственикът на куче с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране (чл. 39 от Закон за защита на животните).

Освободените от такса собственици, не са освободени от подаване на декларация за притежаване на куче.

Приходите от събраните такси се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.Библиотеката в Монтана представя изложба "Живопис" на Венелин Захариев
77 семейства са подпомогнати финансово от Община Мездра през 2021 г. при раждане на дете
Полицията в Малага залови парти автобус
Левски /Лом/ стартира с победа в контролите
ДОБРИЯТ ПРИМЕР! Жена купи от бездомник открадната тротинетка, за да я върне на собственика ѝ
Огромна промяна за Сашо Кадиев! Вижте какво ще прави