Здраве Събития

Официално! Учениците минават в онлайн обучение от понеделник, ето в кои общини във Врачанско ЗАПОВЕД

  20.10.2021 16:06             
Официално! Учениците минават в онлайн обучение от понеделник, ето в кои общини във Врачанско ЗАПОВЕД

Преди секунди от регионалната здравна инспекция във Враца публикуваха заповедта, в която е упоменато учениците от кои общини ще преминат към дистанционна форма на обучение. Оказва се, че от понеделник от дома си ще учат всички от Враца, Мездра и Роман, а от Бяла Слатина онлайн ще са учениците от 5, 6, 9, 10 и 11 клас, научи „Конкурент“.   

                                         З А П О В Е Д

                           № РД-01-275/20.10.2021 г.

 

         На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична обстановка в страната и предвид усложнената епидемична обстановка с разрастване броя на заразените лица с COVID-19 на територията на област Враца с над 500 на 100 000 население /тъмно червена зона/ за последните две седмици и отчетен рязък скок на заболеваемостта в общините: Роман, Мездра, Бяла Слатина и Враца, от които общините: Роман, Мездра и Враца с достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население и след съгласуване с доц. д-р Ангел Кунчев-Главен държавен здравен инспектор, с цел своевременно предприемане на необходимите противоепидемични мерки на територията на цитираните общини от област Враца

 

 

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам допълнителна временна противоепидемична мярка на територията на община Роман, община Мездра, община Бяла Слатина и община Враца, считано от 25 октомври 2021г. до 07.11.2021 г., включително, както следва:

1.      Преустановяват се присъствените учебни занятия за всички ученици от училищата в общините: Роман, Мездра и Враца.

2.      Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от V, VI, IX, X и XI клас от училищата в община Бяла Слатина. Останалите класове от училищата в община Бяла Слатина следва да осъществяват присъствено обучение по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

 

II. На лицата, които нарушават въведената с настоящата заповед противоепидемична мярка ще се тьрси административнонаказателна отговорност по чл.209а от Закона за здравето.

III. Въведената с настоящата заповед мярка може да бъде променяна в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

IV. Заповед № РД-01-268/14.10.2021 г. на директора на РЗИ-Враца се отменя.

V. На основание чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето, настоящата заповед да се съобщи на кметовете на Община Роман, Община Мездра, Община Бяла Слатина, Община Враца, началника на РУО-Враца и на областния управител на област Враца, които да създадат условия за изпълнението на мярката и организация за осъществяване на контрол по изпълнението.

VI. На основание чл. 63, ал. 11 във връзка с ал. 7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.

VII. Директорът на Дирекция АПФСО да организира публикуването на заповедта на официалната интернет страница на РЗИ - Враца.

VIII. Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Враца пред Aдминистративен съд-Враца по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Д-Р ОРЛИН ДИМИТРОВ

Директор на Регионална здравна инспекция-Враца