Събития

Информационна среща за Натура 2000 се проведе в Мездра

  13.10.2021 19:00             
Информационна среща за Натура 2000 се проведе в Мездра

Информационна среща за общоевропейската екологична мрежа от защитени територии Натура 2000 се проведе в Мездра. Събитието е част от дейностите по Проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, който се изпълнява в момента от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

В срещата взеха участие представители на Община Мездра, на Държавно горско стопанство - Мездра, преподаватели в СУ „Иван Вазов“ и в ОУ „Христо Ботев“.

При откриването на дискусията Оля Генова, ст. експерт „Връзки с обществеността и образователни програми“ в Дирекция на ПП „Врачански Балкан“, информира присъстващите, че на територията на област Враца има 18 защитени зони по Натура 2000. 15 от тях са за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, а останалите 3 - за опазване на дивите птици. С най-голяма площ са защитените зони по Натура 2000 в общините Мездра, Враца, Козлодуй и Роман. Шест от тези защитени зони са разположени на територията на община Мездра - „Врачански Балкан“ и „Карлуковски карст“ по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици, както и „Бебреш“, „Врачански Балкан“, „Искърски пролом - Ржана“ и „Каленска пещера“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Гост лекторът Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете в България, представи презентация за Натура 2000, която включваше шест основни теми: „Какво представлява мрежата Натура 2000?“, „Натура 2000 в община Мездра“, „Как да генерираме ползи от Натура 2000 при нас?“, „Добри практики, свързани с Натура 2000 на други места“, „Планиране и управление на зоните от Натура 2000“ и „Възможности за участие в планирането и управлението на Натура 2000 по места“.

Дискутирани бяха също какви забранителните и разрешителни режими са валидни в защитените зони от Натура 2000, какви дейности за опазване на биологичното разнообразие ще бъдат финансирани от Европейския съюз през програмния период 2021-2027 г. и др.

Всички участници получиха рекламни и информационни материали. Подобни информационни срещи се проведоха също във Враца, Козлодуй и Роман.