Бизнес Събития

Вижте какво пише в доклада на АЯР за АЕЦ в Козлодуй

  18.07.2021 05:31             
Вижте какво пише в доклада на АЯР за АЕЦ в Козлодуй

Излезе годишният доклад на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г., който съдържа данни за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита в България. В направения от регулатора отчет са разгледани всички аспекти на дейността – експлоатацията на ядрените съоръжения, анализите и оценките на безопасността, управлението на радиоактивните отпадъци, отчетът и контролът на ядрения материал, регулирането на дейностите с източници на йонизиращи лъчения. Отбелязано е и че агенцията изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството на страната ни в международни организации, асоциации и групи. Посочено е, че постигнатото през изминалата година е резултат на добрата организация на работата, на целенасочено осъществяваните мерки за развитие на административния капацитет, на професионализма и опита на служителите на АЯР. Докладът потвърждава, че в агенцията се прави всичко необходимо, за да бъде тя обективен, предвидим и прозрачен в действията си регулатор.
През 2020 г. блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ са експлоатирани в рамките на техните проектни режими и в съответствие с издадените от агенцията лицензии за експлоатация, е посочено в доклада. Дейностите на лицензианта, насочени към
повишаване на безопасността на блоковете, са обект на внимателен анализ и оценка. Издадени са 56 разрешения за извършване на промени, важни за безопасността на ядрените съоръжения и на дейностите, свързани с вноса, износа и превоза на ядрен материал. Проведеният контрол върху системата на радиационна защита в АЕЦ „Козлодуй“ показва, че се изпълняват всички лицензионни условия. Колективната доза от външно и вътрешно облъчване на професионално облъчваните лица, средната индивидуална ефективна доза и максималната индивидуална ефективна доза са значително по-малки от границите на дозите при професионално облъчване, определени в Наредбата за радиационна защита.
„През миналата 2020 година, белязана от пандемията, в Агенцията за ядрено регулиране е създадена нужната организация и въпреки извънредните обстоятелства, предприетите мерки и професионализмът на експертите позволиха да бъдат изпълнени всички планирани инспекции в ядрените съоръжения и обектите с източници на йонизиращи лъчения. За да осъществява своята дейност за държавно регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, и за да отговори на нарасналия брой лицензианти, АЯР системно и целенасочено осъществява мерки за развитието на административния си капацитет чрез усъвършенстване на системата за обучение и повишаване на квалификацията на персонала“, се казва още в доклада.