Събития

Близо 1 400 пожара са вилнели през миналата година във Видин

  25.02.2020 15:09             
Близо 1 400 пожара са вилнели през миналата година във Видин

Резултатите от работата на РДПБЗН-Видин и оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност през 2019 г. бяха обсъдени на годишния отчет-анализ на структурата, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин.

В работния формат участва и директорът на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН–МВР. Комисар Стилян Пешев – директор на РДПБЗН-Видин представи подробен анализ за работата на териториалната структура и резултатите през изминалата година. В дискусионен формат огнеборците обсъдиха приоритетите в дейността, целите и задачите, през текущата година. Старши комисар Александър Джартов - директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ в ГДПБЗН–МВР,  поздрави служителите на регионалната дирекция и районните служби за постигнатите резултати през 2019 г. и даде висока оценка на съвместната им работа с доброволните формирования в областта.

През 2019 г. структурните звена на РДПБЗН – Видин са обслужили общо 1388 произшествия (при 1164 през 2018 г.).

Пожарите с преки материални щети през миналата година са били общо 143.

Количественото разпределение на пожарите с материални загуби е било следното:

•        жилищно стопанство – 74 броя или 53% от пожарите със загуби;

•        транспорт – 34 броя, което е 23 % от пожарите;

•        селско стопанство – 15 броя – 11 % от общия брой;

•        горско стопанство – 12 броя – 8 % от пожарите;

•        сметосъбиране – 5 броя - 3 % относителен дял;

•        енергетика – 5 бр. което е 3 % относителен дял.

Два пожара са възникнали в сектор хотелиерство и ресторантьорство, три в сектор търговия и ремонт, а по един пожар в секторите образование, култура и спорт, финансови и застрахователни дейности. Шест пожара са класифицирани в други дейности.

Анализът на причините за възникналите пожари през 2019 г. показва, че най-често те са възникнали вследствие на: небрежност при боравене с открит огън – 48 броя; късо съединение – 23 броя; техническа неизправност – 20 броя; неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 18 броя; самозапалване – 3 броя; нарушена технология – 2 броя; природни явления  - 2 броя;, строителна неизправност – 2 броя; некачествен ремонт – 2 броя; огневи работи – един пожар.  При осем от пожарите има данни за умишлени действия. В процес на установяване на причините за възникването на пожари са 20 случая. Три пожара са класифициран в други причини.

Данните за последния 5-годишен период извеждат тревожни тенденции. Общият брой обслужени произшествия през 2019 г. е по-голям в сравнение със средния брой излизания за миналогодишните периоди, поради увеличения брой пожари в сухи треви и отпадъци, в началото на пролетния сезон в следствие на настъпилото засушаване. Процентното разпределение на пожарите със загуби по отрасли е устойчиво – най-голям е този в отрасъл жилищно стопанство, следван от транспорт и селско стопанство. За разлика от 2018 г., когато няма възникнали горски пожари, през 2019 г. има 12 пожара в отрасъл горско стопанство. Значително е намалял броя на пожарите в отрасъл сметосъбиране. Късото съединение и проявената небрежност при боравене с открит огън са причина за възникване на значителен брой от пожарите - устойчива тенденция през годините.

През 2019 г. служителите, упражняващи държавен противопожарен контрол за осигуряване пожарната безопасност на обектите в експлоатация,  извършили 34 комплексни проверки на обекти и връчили 34 протокола; 290 контролни и 865 тематични проверки на обекти; съставили 267 констативни протокола от контролни проверки и 83 справки от тематични проверки; за привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 30 разпореждания. Общият брой на предписаните мероприятия е 58.

Съвместно с други ведомства и служби на МВР извършили 240 проверки, а по сигнали на граждани 10 проверки. През миналата година извършили и три проверки на дистрибутори на продукти за пожарогасене.

През 2019 г. за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност са приложени 28 административно–наказателни  мерки.