Събития

Натопиха за замърсяване на въздуха централата за биогаз в Царевец

  08.12.2023 07:00             
Натопиха за замърсяване на въздуха централата за биогаз в Царевец

Няколко сигнала са подадени през миналия месец към ековластите срещу инсталациите за производство на електроенергия от биогаз в село Царевец, научи „Конкурент“.

Те са били, че заради дейността на инсталациите се замърсява въздуха.

След направени проверки от регионалната инспекция по околната среда и водите за пореден път уточняват, че към действащите два броя горивни инсталации - два броя когенератори на гориво биогаз има изградени изпускащи устройства за „Малиновец-Енерджи“ ООД един брой изпускащо устройство  и за „Царевец-Енерджи“ ООД  един брой изпускащо устройство.

На горивните инсталации ежегодно се извършва емисионен контрол на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от акредитирани лаборатории.

Съгласно представените в РИОСВ-Враца, от Акредитирани лаборатории протоколи от изпитване на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух с резултати от извършения мониторинг на действащите 2 броя горивни инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия на гориво биогаз до момента  не са установени нарушения на нормите за допустими емисии по нормирания показател-азотни оксиди в отпадните газове изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на посочените по-горе горивни инсталации съгласно действащото законодателство.