Събития

Обявиха конкурс за съдебни заседатели - вижте обявата

  03.12.2023 12:00             
Обявиха конкурс за съдебни заседатели - вижте обявата

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Общински съвет - Козлодуй

 

удължава срока за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели

 

срок за подаване на документи

от 30.11.2023 г. до 20.12.2023 г.

 

 

  1. Определяне на 15 съдебни заседатели към Районен съд – Козлодуй

І. Изисквания към кандидатите:

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.   е на възраст от 21 до 68 години;

2.   има настоящ адрес в общините Козлодуй и Хайредин, които попадат в съдебния район на Районен съд - Козлодуй;

3.   има завършено най-малко средно образование;

4.   не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

5.   не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1.   е съдебен заседател в друг съд;

2.   е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3.   участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4.   работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Районен съд - Козлодуй.

ІІ. Необходими документи:

1.   Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.   Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.   Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4.   Мотивационно писмо;

5.   Писмено съгласие и данни за контакт на две лица, към които Общинският съвет да се обръща за препоръки /по образец/;

6.   Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ /по образец/;

7.   Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /за лица, родени преди 16.07.1973 г./.

 

Образците на документите по т. 5 и 6 са на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване, гише „Деловодство“, в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, етаж 1, както и на електронната страница на община Козлодуй https://www.kozloduy.bg/.

 

ІІІ. Място и срок за подаване на документите:

Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в Центъра за административно обслужване, гише „Деловодство“ в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев”  № 13, етаж 1.

 

ІV. Начин и ред за провеждане на процедурата:

Комисията, избрана от ОбС - Козлодуй ще извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели. Комисията ще установи служебно обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от ЗСВ по отношение на всеки един от кандидатите за съдебни заседатели.

Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и представения документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /в случай, че е приложимо за съответния кандидат за съдебен заседател/, се публикуват на електронната страница на община Козлодуй най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ, ведно с указания за датата, часа и мястото на провеждане на изслушването.

Определената с Решение на Общинския съвет  комисия  изслушва всеки един от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси. Не по-късно от 3 работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Комисията изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на електронната страница на община Козлодуй заедно с протокола от изслушването.

V. Телефони за информация:

0973/85804 – Звено подпомагане дейността на Общинския съвет