Интервю

Спаска Петрова: Всеки един ден е предизвикателство, всяка кауза е предизвикателство, всеки резултат е постижение

  17.11.2023 19:15             
Спаска Петрова: Всеки един ден е предизвикателство, всяка кауза е предизвикателство, всеки резултат е  постижение

Спаска Петрова  е един от най-изявените граждански  активисти в България, експерт на сдружение „Нов път“ – Хайредин. Тя е бакалавър и магистър   по предучилищна и начална педагогика от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;   магистър по „Публична администрация” от СУ „Св. Климент Охридски” и по „Финансово управление в публичния сектор” от СА „Д.А. Ценов“ гр. Свищов.

От 2003 до 2007 г. работи като зам.-кмет на Община Хайредин, обл. Враца, като ръководи цялостната дейност в  ресорите социални дейности, образование и инвестиционна  политика,  изготвя  и организира изпълнението на  дългосрочни  планове, програми, стратегии  за развитие и  др. За кратко е зам. министър на труда и социалната политика в служебното правителство от 2014 г.  с ресори – социална политика, политики за децата и хората с уврежданията . 

 Има над 15-годишен стаж в неправителствения сектор като координатор и ръководител на проекти, насочени към образователната интеграция, общностното развитие, социалното предприемачество. Притежава и дългогодишен опит в разработването и прилагането на програми за интеграция на ромската общност.

През 2006 – 2007 г . тя е член на  Гражданския съвет към Министъра по европейските въпроси. От 2011 г. е член на Контролния съвет на Национална мрежа за децата, а от 2013 е председател на КС на Национална мрежа за децата. От 2012 до 2013 г. е член е на Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС. От 2012 г. е член на работната група за ОП „Добро управление.

От 2014 г. е член на Комитета на наблюдения на ОП „ Развитие на човешките ресурси „ както и на работните групи  за изработване на оперативната  програма  през всички периоди до сега.

Спаска Петрова е един от експерти в България за социално предприемачество и социално включване на ромите и други уязвими групи. Освен като експерт на сдружение „Нов път“ – Хайредин, тя участва и като експерт по общностно развитие и социално  дейности в общините от област Враца,  експерт на Институт „Отворено общество“, ЦМЕДТ „Амалипе“ , Фондация „ Америка за България „ и други организации.  

Социално предприятие „Пчела”, което Спаска Петрова разработва, е една от 12-те  вдъхновяващи истории и  добри практики за сътрудничество между НПО-та и общини в сферата на социалното предприемачество.

  Ръководител на различни  проекти  на Сдружение „ Нов път“ , като в последните години усилено работи за повишаване на образованието и равният достъп на деца от етническите групи , застъпник   за  безплатната детска градина за всички деца в България и прилагането на нови иновативни подходи и методики за работа с деца от най ранна възраст  като  координира мрежа от над 20 детски градини  от цялата страна.

Тя е човек, който обича да действа и за нея работата е удоволствие.

Разкажете повече за Сдружение "Нов път", как възникна идеята и как съумяхте да съхраните дейността на сдружението близо 20 години?

Създадохме сдружение „Нов път” Хайредин май на 2004 г. Основната цел тогава   беше да подпомогнем  социалните дейности на територията на община Хайредин, но   тогава до днес организацията работи за развитие на гражданското общество чрез изграждане на  мрежа от  активни  млади хора, работещи и застъпвайки се за  каузи на хората от малката общност,  продължаваме да работим за преодоляване на социалните бариери  в образованието и заетостта, стимулиране  и развитие  на предприемачеството    в малките населени места от Северозападна България  чрез образование, заетост и  икономическа независимост. Работим и за най – малките,  като се стремим да  предлагаме нови методи и форми за работа в детските градини и повишаваме  компетенциите на учители и родители.  

Гордостта на Сдружението е  Социалното предприятие „ Пчела“ . Мисията  му е  „Създаване на възможности и условия на целевата група, с която работи Сдружение “Нов път” – хора от малцинствата, дълготрайно безработни и хора с увреждания, да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото и същевременно с приходите да се финансира социалната дейност на Сдружение „Нов път”.

За времето от своето създаване досега, Сдружението успя да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства, различни социални групи, деца  и ученици.

Дейностите на организацията са толкова многобройни, че е трудно да бъдат описани накуп. Портфолиото от проекти на „Нов път“ е изключително богато и всеки един от тях е постигнат и реализиран с много труд..

Какви са основните дейности на Сдружението?

Основните дейности на организацията са в няколко различни  програмни области : Заетост ,Социални дейности и предприемачество,  Здравеопазване, Образование   Младежки дейности и Застъпничество.

От създаването през 2008 г. до днес  социално предприятие „Пчела“ реализира дейности, насочени към осигуряване на заетост.  Пчела се самофинансира и реинвестира доходите си в различните дейности на Сдружението. Неговата мисия е „Създаване на възможности и условия на хора от малките населени места да придобият трудови навици и умения в областта на пчеларството, които ще им помогнат да реализират собствен път за интегриране и социализиране в обществото. А  предприемачеството и подпомагането на стартиране на собствен бизнес е предизвикателство  за екипа. За последните четири години има над 25 инициативи на семейства, стартиращи или доразвиващи собствен бизнес.

По отношение на социалните дейности , ние развиваме дейности за подкрепа на възрастни хора в домашна среда, супервизия и обучение на доставчици на услуги. Сдружението си партнира успешно с различни общини от област Враца.

В сектор "Образование" приоритети на Сдружението са прилагането и адаптирането на нови подходи в работата с деца от уязвими общности, като добър опит в посока привличането и задържането им в детската градина. Освен това, тези подходи дават възможност да се обогатят педагогическите практики и да се повиши капацитетът на учителите с нови, работещи инструменти за по-високи постижения в детското развитие и качество на образованието.
Екипът на Сдружението прилага нови иновативни методи и форми за работа в сътрудничество с редица детски градини  включени в мрежа . От повече от седем години организацията е член на Национална Мрежа за децата.

Много детски градини, обслужващи уязвими общности, изпитват затруднения при привличането на нови педагози към екипите си. Педагозите често пътуват от областните центрове и не са членове на местната общност. Това са предпоставки за неустойчивост и за бариери в изграждането на доверени отношения с  родителите и  общността. Наемането на специалисти от местните ромски общности, притежаващи необходимите квалификации, би спомогнало за преодоляване на тези предизвикателства.

"Млади ромски педагози" е програма. с която екипът на Сдружение "Нов  път" се гордее. В нея се подкрепят 16  дами  от ромски произход в  професията  „Детски учител“ или сходни такива. Те са страхотни професионалисти, които работят с грижа и отговорност за развитието на нашите деца. Вече  имаме и първите 6 които  завършиха и са правоспособни учители в различни детски градини.

В сектор „Младежки дейности и Застъпничество“ екипът на „Нов път“ провежда обучения и работа на терен за застъпничество и решаване на местни проблеми с местната общност , търси партньорства за решаване на конкретни местни проблеми, както и работи усилено по темите, свързани с гражданска активност  и инициативност, партньорство и включване на младите хора при формирането на местни и национални политики.

Сдружението обръща сериозно внимание и на младежкото лидерство и доброволчество , чрез обучения по специална собствена методика, срещи с успели хора и формиране на умения за писане на проекти.

Сдружението  има  функционираща мрежа от вече над 50 млади работещи  хора с различни професии , преминали през различни обучения и дейности . Организацията е член на Национален алианс за работа с доброволци и има функциониращ Център за работа с доброволци.

Повече от 10 години   екипът набляга на работа на терен на  територията на област Враца, за  прилагани на  подходи ориентирани към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията, осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза, подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза, организиране и провеждане на  здравнообразователни кампании.

Един от последните проекти ни е свързан с медийното образование и активната гражданска позиция на обществото ни. За мен този проект беше предизвикателство. Фокусът на проекта "Медийно образование за активно гражданство" са хората от нашите малки общини – Хайредин, Роман, Оряхово – успяхме да ги накараме за малко да  се огледат около себе  си и да започнат   да различават фалшивите новини  и дезинформацията, всеки ден медиите излъчват  огромен поток от информация, случки , добри и лоши новини   и обикновеният човек често се  губи  и не успява да разбере, да извлече най – важното за самият него. А изпълнените  дейности по проекта  допринесоха   за повишаване на нивото на медийната грамотност на участниците, за изграждане на умения за разпознаване на фалшивите новини и за противодействие на дезинформацията. Проекта е   финансиран по Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет № 1: Подобрена демократична култура и гражданска осведоменост на Фонд Активни граждани по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Занимавате се активно с много дейности в различни сектори. Не е ли това  прекалено голямо предизвикателство?

Живеем в много  трудни времена, белязани от различни кризи – COVID 19, икономическа, политическа, демографска – всички те са свързани и се отразяват най – много  на хората от малките населени места , където най – често освен работа  нямат и аптека .

Предизвикателствата  са  и пред  екипа на сдружението  така както и пред всеки един човек.  В  последните 10 години се стремим да подпомогнем и  подкрепим тези активните, желаещите да променят себе си и средата в която живеем.  Трудно е ,   в   тези кризи  няма  финансиране за неправителствените организации,  ние използваме всяка една възможност за да  намерим финансиране  от различни донори за дейностите на организацията ни.

Всеки един ден е предизвикателство, всяка кауза е предизвикателство, всеки резултат е  постижение.

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от   Сдружение           „Нов път“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“