Събития

В Козлодуй се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел МИГ

  09.06.2023 17:00             
В Козлодуй се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел МИГ

В залата на община Козлодуй се проведе  учредително събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Козлодуй, Мизия и Хайредин” с нестопанска цел „Местна инициативна група – Козлодуй, Мизия и Хайредин”. Събранието се проведе  в изпълнение на дейностите по проект: „Помощ за подготвителни дейности за създаване на „Местна инициативна група Козлодуй, Мизия и Хайредин” и разработване на многофондова стратегия за водено от общностите местно развитие 2021 г. – 2027 г.”, по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.

Събранието беше открито от кмета на община Козлодуй, г-жа Маринела Николова, която запозна присъстващите с основната цел на проекта и разясни процедурата по провеждане на събранието. На него присъстваха 29 учредители – представители на Общините Козлодуй, Мизия и Хайредин, представители на Неправителствени организации, фирми, земеделски производители и физически лица, регистрирани на територията на трите общини. За председател на Учредителното събрание бе избрана г-жа Диана Паунова, представител на „Пауни” ЕООД, гр. Козлодуй, а за протоколчик – Таня Младенова – председател на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Хърлец .

Учредителите с пълно мнозинство гласуваха и приеха следните решения:

 Учредяване и регистриране на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Козлодуй, Мизия и Хайредин ”; Приемане на Устав на Сдружение „МИГ Козлодуй, Мизия и Хайредин ”; Избиране на членове и председател на Управителния съвет на Сдружението. Учредителите гласуваха управителен съвет от 7 члена, а за председател на управителния съвет бе избрана г-жа Маринела Николова.

С реализирането на проекта и прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие се цели по-устойчиво, по-балансирано и дългосрочно развитие на селските общини. Поради интегрирания и многосекторен подход, в стратегията ще се заложат разнообразни мерки за развитие, за осигуряване на баланс между всички сектори – модернизация на селското стопанство и повишаване конкурентоспособността на фирмите, подобряване на инфраструктурата – техническа и социална, запазване на културното наследство, опазване на околната среда, създаване на нови работни места, интеграция на маргинализирани общности и хора с увреждания.